วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงื่อนไขตายประชามติ

เครือข่ายประชาสังคม นำโดย โคทม อารียา เห็นพ้องต้องกันว่า การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องประกอบด้วย 1.ให้ความเคารพในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยเปิดให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ได้ถกแถลงข้อมูลที่รอบด้าน 2.จำเป็นต้องมีการเสนอทางเลือกที่ชัดเจนให้กับประชาชน ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติ 3.กรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ควรมีกระบวนการที่มาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากฉันทามติผ่านกลไกที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการ และกำหนดหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เป็นไปตามกรอบเวลาที่ประกาศไว้ตามโรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง 4.หากหลักการตามข้อเรียกร้องเกิดขึ้นจริง ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องยอมรับในผลการทำประชามติ 5.รัฐธรรมนูญที่จะได้มาควรมีหลักการสำคัญ เช่น การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิของประชาชนในด้านต่างๆ ที่ไม่น้อยกว่าเดิม การตรวจสอบและการถ่วงดุลการใช้อำนาจอธิปไตยของกลไกทางการเมืองที่มีความสมดุล กำหนดมาตรการ

ให้มีการป้องกันการทุจริต และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งไม่ให้ขยายผลไปสู่การใช้ความรุนแรง รวมทั้งบทบัญญัติในการปรับแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่ยากเกินไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของฝ่ายการเมืองที่อยากให้เปิดพื้นที่ของการทำประชามติให้มากกว่านี้และขอความชัดเจนจาก รัฐบาล คสช. หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ซึ่งประเด็นจึงไม่ใช่อยู่ที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านการทำประชามติเท่านั้น แต่อยู่ที่ขอบเขตและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากหรือน้อยมากกว่า

เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ตามหลักประชาธิปไตยแล้ว การร่างรัฐธรรมนูญควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น ไม่ใช่มาตัดสินใจเอาที่ปลายน้ำ ก็เหมือนเป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งใจจะมัดมือชก ไม่ว่าเนื้อหาสาระจะถูกใจหรือไม่ ก็มีทางเลือกแค่ 2 ทาง คือรับหรือไม่รับเท่านั้น ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น

แล้วจะเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนได้อย่างไร

แต่กลับจะบานปลายหนักขึ้น จะนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นของ กระบวนการกลไกในการร่างรัฐธรรมนูญและฝ่ายบริหาร นั่นหมายถึงความเชื่อมั่นต่อการปกครองของผู้ปกครองในการ ออกกฎหมายสูงสุดขึ้นมาเพื่อปกครองประชาชน หรือควบคุมประชาชน กันแน่

และท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นถือมั่นที่ตัวคสช.เอง เข้ามาปฏิบัติตามภารกิจโรดแม็ปจริงหรือไม่ เป็นดาบสองคมที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวของการปกครองทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพราะเสียงประชาชนเท่านั้นที่เป็นเสียงสวรรค์.

"หมัดเหล็ก"
mudlek@hotmail.com 

28 ก.ค. 2559 09:29 28 ก.ค. 2559 09:29 ไทยรัฐ