วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพื่อเยาวชนอุดร

เพื่อเยาวชนอุดร

โดย ซี.12
29 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานีตามแนวทางอุดรโมเดล เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น

ข้อมูลที่มีมาจาก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ระบุว่า

กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการในระยะแรก ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมต้น (ม.1-3) ในโรงเรียนเป้าหมาย 8 แห่ง รวม 62 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนเป้าหมายรวมกันทั้งสิ้น 2,100 คน และจะเริ่มขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การส่งเสริมทักษะภาษาดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น

การจัดทำคู่มือเทคนิคการใช้และการสร้างบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในโรงเรียน โดยร่วมกับโรงเรียนนานาชาติอุดรธานี และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จัดกิจกรรมพบเพื่อนต่างชาติ โดยร่วมมือกับบริษัท Rustic Partway ซึ่งเป็นองค์กรนักศึกษานานาชาติ ที่นำนักศึกษาชาวอเมริกันและชาติต่างๆ รวม 25 ประเทศ มาทัศนศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ให้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายในช่วงเวลารู้ โดยโรงเรียนหรือจังหวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

แสวงหาความร่วมมือกับกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาและมีความประพฤติดีให้เข้าไปร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและมีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติมากขึ้น

นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการวางแผนด้านการศึกษาต่อและประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาอาชีพในอนาคต

บูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ เพื่อจัดวิทยากรหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆ ให้เข้าไปแนะแนวเส้นทางอาชีพให้แก่นักเรียน หรือนำนักเรียนออกไปศึกษาการประกอบอาชีพในพื้นที่จริง

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขลักษณะที่ดี มีจิตสาธารณะและมีภาวะผู้นำ

โดยสรุปแล้วหลักการสำคัญของโครงการ คือ การให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนให้สถานศึกษาเปิดรับความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก และในขณะเดียวกันก็มุ่งปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปสนับสนุนสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วย

เป็นการใช้ช่วงเวลารู้ของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้