วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซีพีเอฟหนุนอาหารกลางวันเด็ก

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ดำเนิน โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต 60 โรงเรียน เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา ที่ดำเนินการภายใต้แผนงาน 5 ปี เพื่อสร้างโภชนาการที่ดี และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารแก่เยาวชนไทย

ปัจจุบันซีพีเอฟได้สนับสนุนโรงเรียนรอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทสามารถผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารกลางวันให้เยาวชนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการอย่างเพียงพอแล้ว 60 โรงเรียน แบ่งเป็นภาคกลาง 26 โรงเรียน ภาคตะวันออก 14 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 โรงเรียน ภาคใต้ 10 โรงเรียน ภาคเหนือ 2 โรงเรียน และภาคตะวันตกอีก 2 โรงเรียน

ทั้งนี้ โครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ที่ซีพีเอฟได้ริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2532 โดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และเหล่าพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลเข้าถึงแหล่งอาหารโปรตีน ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อผลิตเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 30 ปี ซีพีเอฟได้ร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีผ่านการสนับสนุนโครงการดังกล่าวและโครงการ “เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” แก่ 600 กว่าโรงเรียน คิดเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท สามารถช่วยสร้างโภชนาการที่ดีแก่เยาวชนทั่วประเทศกว่า 150,000 คน.

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า... 27 ก.ค. 2559 23:46 28 ก.ค. 2559 00:38 ไทยรัฐ