วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.งัด มาตรการลดภาษี 2 เท่า บริจาคเงินกองทุนวัฒนธรรม 19 โครงการ

วธ. งัด มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้ บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่บริจาคเงินเข้ากองทุน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยกำหนดเบื้องต้น 19 โครงการ ...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนภายใต้กองทุน สังกัด วธ. ว่า มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบโครงการที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนภายใต้กองทุน ซึ่งบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่บริจาคเงินเข้ากองทุน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยกำหนดเบื้องต้น 19 โครงการ ดังนี้

1. กองทุนโบราณคดี กรมศิลปากร 8 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องศิลปะอยุธยาภายใต้อาคารประพาส พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โครงการบูรณะวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร (กุฎิคณะ 3 ) กทม. ระยะที่ 2 โครงการบูรณะศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม จ.สมุทรสงคราม โครงการจัดทำป้ายประวัติความสำคัญโบราณสถาน โครงการอนุรักษ์และพัฒนา วัดพระธาตุภูเข้า และพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง โครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โบราณสถาน วัดป่า โครงการอนุรักษ์พระพุทธรูปและปรับปรุงพัฒนาโบราณสถานวัดป่าแดง จ.เชียงราย และโครงการออกแบบและปรับปรุงนิทรรศการถาวรอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุประเภทแปลน แผนผัง โดยวิธีสแกนเก็บเป็นไฟล์ดิจิตอล

2.กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ปี 2560 โครงการ เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติและผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ กิจกรรมมหกรรม ผลงานศิลปินแห่งชาติ โครงการสามทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ และโครงการส่งเสริมสืบทอดศิลปะการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

3. กองทุนส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 2 โครงการเทศกาลศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยและอาเซียน โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย และโครงการศิลปะแลกเปลี่ยน

4. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ โครงการสปอตโฆษณา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และค่านิยมอันดีในสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทั้งนี้ในระยะแรกที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเร่งจัดทำรายละเอียดแผนการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเข้ากองทุน พร้อมทั้งให้ทบทวนโครงการที่จะขอรับบริจาคเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น

วธ. งัด มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริจาคให้แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้ บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่บริจาคเงินเข้ากองทุน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยกำหนดเบื้องต้น 19 โครงการ 27 ก.ค. 2559 15:28 27 ก.ค. 2559 17:27 ไทยรัฐ