วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดใจ 7 บุคคลในภาพ ถวายงาน 'สมเด็จพระบรมฯ'

7 บุคคลในภาพถวายงาน "สมเด็จพระบรมฯ" ปลื้มปีติ เปิดใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผย พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็น "มกุฎราชกุมาร" เสด็จฯ ลงนาพร้อมประชาชน ทั้งทรงเป็นต้นแบบการทำปุ๋ยหมักให้เกษตรกรนำไปใช้เพิ่มผลผลิตการเกษตร

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว บุคคลในภาพแห่งความทรงจำ 7 ภาพ ที่ได้มีโอกาสถวายงาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซี่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. 2559 จากนั้น ได้นำบุคคลที่ปรากฏในภาพ มาเปิดเผยถึงความประทับใจและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้มีโอกาสถวายงาน

นายวิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผอ.ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบุคคลในภาพที่ 1 ซึ่งวันที่ 7 มี.ค. 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา กล่าวว่า ภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์มีนับล้านภาพ แต่ภาพของตนเป็นหนึ่งในภาพที่ วธ.ค้นหา ถือว่าโชคดีมาก และรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์อย่างใกล้ชิดและถือเป็นครั้งเดียวในชีวิต ซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเปิดโรงพยาบาลใหม่ แต่ยังเสด็จฯ เข้าไปยังหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ป่วยอาการรุนแรงหลายราย ทรงแสดงความห่วงใย ทำให้ทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าต่างปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจมาก ที่สำคัญพระองค์ มีรับสั่งให้ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงและเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้

นายสุขสันต์ มลิทอง ที่ปรึกษามูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา บุคคลในภาพที่ 2 ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2528 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์ ตามโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมัก เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร นำไปปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น ณ บ้านแหลมสะแก ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะเกษตรกร ทั้งประเทศ ยังความปลื้มปีติยิ่งที่พระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานทำปุ๋ยหมัก เนื่องจากทรงทราบว่าดินเสื่อมโทรมด้วยสารเคมี จึงใส่พระทัยเรื่องทำปุ๋ยหมัก มาใช้บำรุงดิน ทั้งยังเสด็จฯ หว่านปุ๋ยหมักและหว่านข้าวในนาถึง 3 ครั้ง และที่ภูมิใจที่สุดคือตนได้ล้างโคลนออกจากพระบาทของพระองค์ด้วย

นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บุคคลในภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ นำพสกนิกรเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก ต.ดอนโพธิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี กล่าวผ่านสื่อวีดิทัศน์ว่า สมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ริเริ่มให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ประชาชนเดือดร้อน และในช่วงเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จฯ ยกช่อฟ้า และทอดพระเนตรเห็นกองปุ๋ยหมัก พระองค์สนพระทัยมากตนจึงเชิญเสด็จฯ ไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้เกษตรกรทั่วประเทศได้ใช้ประโยชน์ โดยไม่นึกว่าพระองค์จะเสด็จลงนา และหว่านข้าว นับ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ลงนาเช่นเดียวกับเกษตรกร และทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง จากนั้นเกษตรกรได้ถือเป็นแบบอย่าง ในการใช้ปุ๋ยหมักทำนาและแสดงให้เห็นชัดว่าได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น

นายโชติ แย้มแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บุคคลในภาพที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2529 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงสาธิต การทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ บึงไผ่แขก ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ถือเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ตามเสด็จฯ โดยไม่ได้เตรียมการ และเป็นความภาคภูมิใจยิ่งที่มีโอกาสสนองงานแบกกระบุงตามเสด็จฯ จากนั้นมาได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ชาวนาเก็บสิ่งของที่พระองค์ใช้ในการทำนา ไว้เป็นอนุสรณ์ที่สุพรรณบุรี และขณะนี้ทางจังหวัดเตรียมติดภาพดังกล่าวทั้งในพิพิธภัณฑ์และศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

นายภูมิชน วัฒนะ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 บุรีรัมย์ บุคคลในภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2537 พระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ ค่ายอาสารักษาดินแดน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ในครั้งนั้นตนเป็นหัวหน้าคณะนำลูกเสือชาวบ้านไปรับเสด็จฯ และถือเป็นครั้งแรกที่ได้สนองงานตั้งใจชมพระบารมีอย่างเต็มที่ สร้างความปลื้มปีติอย่างมาก

นายธีรพจน์ หะยีอาแว อดีตอาจารย์โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร บุคคลในภาพที่ 6 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2544 สมเด็จพระบรม-โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมอ จ.ปัตตานี กล่าวว่า ตนเป็นล่ามภาษายาวี ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งพระองค์ทรงตามรอยพระบาทของในหลวง โดยปกติตนไม่ค่อยได้ตามเสด็จ ทำให้รู้สึกกล้าๆ กลัวๆ แต่เมื่อได้สัมผัสใกล้ชิดรับรู้ว่า พระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณามาก และทรงมีพระอารมณ์ขัน ทรงห่วงใยพสกนิกรเกี่ยวกับการทำมาหากิน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงไปดูแลชาวบ้าน นับเป็นบุญของคนไทยที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงขอให้คนไทยรักสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยใจบริสุทธิ์ และช่วยสอดส่องคนที่คอยจ้องทำลายสถาบันกษัตริย์

นางทักษิณา วารุณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลสุไหงปาดี จ.นราธิวาส บุคคลในภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2548 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดบาละ อ.กาบัง จ.ยะลา กล่าวว่า พระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรศาลาทรงงาน จากนั้นทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เองมาจอดหน้าบ้าน ประทับเก้าอี้หน้าบ้านและรับสั่งให้ทุกคนในบ้านมาพูดคุย ทรงถามถึงทุกข์สุขของชาวบ้าน พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ขณะเดียวกัน ยังดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยความห่วงใย ทั้งด้านการศึกษา และสุขภาพอนามัย พร้อมทรง รับสั่งให้ประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ทำให้ตนนำแนวทางของพระองค์มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็ม ถือเป็นมงคลประเสริฐสุดในชีวิต ยังความปีติยินดี และปลื้มใจมาก ที่พระองค์ใส่ใจพสกนิกรในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทุกวันนี้ยังเก็บถุงพระราชทานไว้อย่างดี.

7 บุคคลในภาพถวายงาน "สมเด็จพระบรมฯ" ปลื้มปีติ เปิดใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผย พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็น "มกุฎราชกุมาร" เสด็จฯ ลงนาพร้อมประชาชน ทั้งทรงเป็นต้นแบบการทำปุ๋ยหมักให้เกษตรกรนำไปใช้เพิ่มผลผลิต ... 27 ก.ค. 2559 15:17 ไทยรัฐ