วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท. จัดเสวนาแลกความเห็น 'สังคมที่พึงปรารถนา' ผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จัดโครงการสานเสวนา "สังคมที่พึงปรารถนา...ประเทศไทย" เพื่อผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนา มีความสอดคล้อง พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางผลักดันให้เกิดสังคมที่ปรารถนาขึ้นจริง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานในการจัดโครงการสานเสวนา เรื่อง "สังคมที่พึงปรารถนา...ประเทศไทย" เพื่อผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนา มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ปรารถนาขึ้นจริงในประเทศไทย ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการบรรยายปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "อนาคตสังคมไทยที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี" ภายในงานยังประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้าน อาทิเช่น นายพิภพ ธงไชย ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) นายมณเฑียร บุญตัน กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ วาระปี พ.ศ. 2560-2563 นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ สภาทนายความ

ด้าน นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้มีความมุ่งมั่นและเร่งดำเนินการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็น "สังคมที่พึงปรารถนา" ซึ่ง ดร.ป๋วย อึ้งภากร ได้แสดงความเห็นไว้ว่า การที่จะเป็นสังคมที่พึงปรารถนาได้นั้น ควรประกอบไปด้วยคุณธรรม 4 ประการ คือ เป็นสังคมที่มีสมรรถภาพ เสรีภาพ ความชอบธรรม ความเมตตากรุณา โดยทั้งหมดนี้ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ขณะที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เผยถึง "สังคมที่พึงปรารถนา" ว่า ควรเป็นสังคมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากความเหลื่อมล้ำ และมีคุณธรรมร่วมกันพัฒนาสังคม

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จัดโครงการสานเสวนา "สังคมที่พึงปรารถนา...ประเทศไทย" เพื่อผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมที่พึงปรารถนา มีความสอดคล้อง พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นแนวทางผลักดันให้เกิดสังคมที่ปรารถนาขึ้นจริง 27 ก.ค. 2559 13:38 27 ก.ค. 2559 15:08 ไทยรัฐ


advertisement