วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

90%รายได้ต่ำกว่าแสนแปด เร่งพัฒนา Smart Farmer

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบาย ปฏิรูปภาคเกษตรไทย เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการความรู้ด้านต่างๆ กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ของทุกอำเภอ เพื่อขยายผลทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงแก่ครัวเรือนเกษตรกร และพัฒนาให้เกษตรกรสามารถ พึ่งพาตนเองได้ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาองค์กรเกษตรกรเร่งขับ เคลื่อนและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Smart Farmer

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ขณะนี้กรมฯมีบทบาทในการดูแลกลุ่มธรรมชาติที่จัดตั้งขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มยุวเกษตรกร ระยะเวลา จัดตั้งนาน 60 ปี ในปี 2559 มีกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งสิ้น 5,887 กลุ่ม สมาชิกยุวเกษตรกร 165,557 ราย และมีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร 8,557 ราย ส่วน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระยะเวลาจัดตั้งนาน 40 ปี ปีนี้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 19,151 กลุ่ม สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร 479,822 ราย สำหรับ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ระยะเวลาจัดตั้ง 15 ปี มีกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 9,564 กลุ่ม สมาชิก 268,656 ราย

“การพัฒนา Smart Farmer มีเป้าหมายต้องการให้เกษตรกร ยกระดับมาตรฐานให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตนเอง ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการผลิตผลทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้มีรายได้จากภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน นี่คือคุณสมบัติของ Smart Farmer ที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด” นายโอฬาร กล่าว

จากการสำรวจในปี 2558 พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร 6.86 ล้านราย มีครัวเรือนเกษตรกรที่ผ่าน คุณสมบัติเป็น Smart Farmer 623,560 ราย หรือร้อยละ 9.08 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด ที่เหลืออีก 6.24 ล้านราย (ร้อยละ 90.92) ไม่ผ่านคุณสมบัติ มีรายได้จากภาคเกษตรเฉลี่ยแค่ปีละ 159,900 บาท จึงต้องเร่งปรับทิศทางการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer และ Smart Group ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบาย ปฏิรูปภาคเกษตรไทย เน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการความรู้ด้านต่างๆ 27 ก.ค. 2559 13:21 27 ก.ค. 2559 13:23 ไทยรัฐ