วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ปลัดอำเภอ 217-218

โดย ซี.12

ผู้ที่สอบได้เข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอของกรมการปกครองนั้นเมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปรับราชการในพื้นที่ต่างๆได้สักระยะหนึ่งพอรับรู้ถึงภารกิจหน้าที่พอสมควรแล้วก็จะได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรปลัดอำเภอที่วิทยาลัยการปกครองเป็นรุ่นๆไป

เหตุการณ์เป็นดังนี้มาแต่ละรุ่นจนมีเป็นร้อยๆรุ่นแล้ว อย่างตอนนี้กำลังมีการอบรมปลัดอำเภอในรุ่นที่ 217 และ 218 ไปพร้อมๆกัน ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พรุ่งนี้ก็จะจบการศึกษากันแล้ว

นักศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 217 ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา และ นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง ออกประกาศแต่งตั้งกันมานานแล้วแต่ข้อมูลหายหกตกหล่นไปเพิ่งค้นเจอในวันสุดท้ายที่จะเอามาแจ้งให้ทราบดังนี้

1.นายเรืองฤทธิ์ แบสิ่ว ประธานกรรมการ 2.ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒก์ จงธรรม รองประธานกรรมการ 3.นางจุฑามาศ โชติพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 4.นายดิษฐพงศ์ สันวงศ์หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 5.นางสาวปวีณา แสนอุ้ม หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 6.นายทวีลาภ ประสิทธินาวา หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 7.นายจักรินทร์ ตั้งพิพัฒน์ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มกีฬา 8.นางสาววารุณี กันทะวัง หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 9.นายนพัฐกรณ์ ชัยนพพงษ์ หัวหน้ากลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม 10. นายทินกร โสภารักษ์ เลขานุการ 11.นางสาวปัญชลีย์ พงษ์ปรีดาภัสร์ เหรัญญิก 12.นายอังคาร มุ่งเกิด กรรมการ 13.นายยูฮารี อัชมาน กรรมการ 14.นายวิภาสกร กิติคำ กรรมการ 15.นางสาวพรชนรมณ มัตราช กรรมการ

ส่วนคณะกรรมการนักศึกษารุ่น 218 ที่จะจบการศึกษาพร้อมกันมีดังนี้

1.นายชวโรจน์ วงค์ชุมพันธ์ ประธานกรรมการนักศึกษา 2.นางสาวกัณฑิตา ศรีวิไล รองประธานกรรมการนักศึกษา 3.นายอภินันท์ ลอยฟ้า หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 4.นายเจริญศักดิ์ ขุนแก้ว หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 5.นายสามารถ ปุลลปัญโญ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

6.นางสาวณรัตญา พวงมาลัย หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 7.นายประเสริฐศักดิ์ บุตรสา หัวหน้ากลุ่มกีฬา 8.นายปรีชา บุญรักษา หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 9.นายพศิน ชูเมือง หัวหน้ากลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม 10.นายรักเกียรติ รุ่งรัตน์ เลขานุการ 11.นางศรีสุดา คำวอน เหรัญญิก 12.นายสมพล สุระสัจจะ กรรมการ 13.นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี กรรมการ 14.นายธราพงษ์ สุรวงศ์ กรรมการ 16.นายอภิสิทธิ์ ดิสรังโส กรรมการถึงจะนำเสนอช้าไปบ้างแต่คาดว่าคณะกรรมการทั้งสองชุดของสองรุ่นนี้คงจะทำหน้าที่ในการประสานงานรุ่นกันต่อไปหลังจากแยกย้ายกลับจังหวัดต้นสังกัดด้วยศักดิ์ศรีของปลัดอำเภอเต็มตัว.

“ซี.12”

27 ก.ค. 2559 09:05 27 ก.ค. 2559 09:05 ไทยรัฐ