วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อุ้มเกษตรกรสร้างระบบน้ำ

อุ้มเกษตรกรสร้างระบบน้ำ

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน 300 ล้านบาท ปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา 5 ปี ให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร และอนุมัติงบประมาณเป็นเงินจ่ายขาด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานโครงการ 2.99 ล้านบาท โดยจะให้สถาบันเกษตรกร เป็นแหล่งรับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นเงินกู้ให้สมาชิกนำไปใช้ลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงไร่นาของตนเองอย่าง เป็นระบบ ทั้งการขุดสระเก็บกักน้ำ และขุดเจาะระบบน้ำบาดาล หรือปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม เพื่อสร้างโอกาสในการผลิต และลด ความเสี่ยงจากการใช้น้ำชลประทานและแหล่งน้ำจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2564

ทั้งนี้ จะมีพื้นที่เป้าหมายเป็นสถาบันเกษตรกรทั้งในเขตชลประทานและเขตรับน้ำฝนใน 50 จังหวัด จะมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 100 แห่ง มีสมาชิก 6,000 ราย คิดเป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากน้ำเฉลี่ยรายละ 10 ไร่ เป็นพื้นที่รับน้ำ ได้มากกว่า 60,000 ไร่ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกรายต้องมี รายได้จากอาชีพหลักในการทำเกษตรกรรม เมื่อเกิดวิกฤติภัยแล้ง สามารถนำน้ำจากสระเก็บกักน้ำฝนและบ่อบาดาลที่จัดทำขึ้นมาใช้บรรเทาความเสียหายของผลผลิต เพื่อให้สมาชิกมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และอาจทำการผลิตนอกฤดูกาล ซึ่งผลิตผลจะมีราคาสูง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกัน เมื่อมีแหล่งน้ำจะช่วย ให้เกษตรกรมีโอกาสวางแผนการผลิตก่อนหรือหลังฤดูกาลได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้