วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียวมาตรการปลุกชีพ SMEs วงเงิน 2 พันล้านบาท

ครม.ไฟเขียวมาตรการปลุกชีพ SMEs วงเงิน 2 พันล้านบาท

  • Share:

ครม.ไฟเขียวมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุน 2 พันล้านบาท พร้อมมอบ สสว.แบ่งประเภทช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการนั้น ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ให้ กค.และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อกฎหมาย อีกทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการต่อไป และเห็นควรให้นำมาตรการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อติดตามและรวบรวมผลการดำเนินมาตรการฯ รายงานต่อ ครม.ต่อไป

ด้าน นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติมาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหามีหนี้ค้างชำระจนถูกฟ้องร้องบังคับคดีตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วงเงิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรมาจากงบกลาง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2559 รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยจะเป็นการเข้าอุดหนุน ร่วมกิจการ ร่วมทุน หรือลงทุนกับ SMEs ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำหนดนโยบายในการบริหาร

ทั้งนี้ให้กระทรวงการคลังและ สสว. ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตามเห็นควรให้นำมาตรการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ เพื่อติดตามและรวบรวมผลการดำเนินมาตรการฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้