วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พงศพัศ' เผยจัดระบบใหม่ปฏิรูปตำรวจ จ่อปรับลด รอง ผบ.ตร.-ผู้ช่วยฯ

'พงศพัศ' เผยจัดระบบงานใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจทั้งระบบ เสนอ ก.ตร. ปรับลดตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. ยุบที่ปรึกษาเทียบ พล.ต.อ. พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในการประชุม ก.ตร. ในวันพุธที่ 27 ก.ค. 59 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจให้ ก.ตร. พิจารณาใน 2 เรื่อง คือการวิเคราะห์และกำหนดตำแน่งให้สอดรับกับระบบงานของ ตร. และการวิเคราะห์และกำหนดตำแน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่ในศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและงานนโยบายสำคัญของ ตร. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก รัฐมนตรี และประธาน ก.ตร. ที่ต้องการปรับระบบการทำงานหลักและงานสนับสนุนให้เกิดความชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นลงและมีความคล่องตัวในการบริหารสั่งการให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการปรับระบบการทำงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับงานความมั่นคง งานอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การตัดไม้ทำลายป่า ยาเสพติด และงานอื่นๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุ ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคลแล้ว

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า ในส่วนแรกที่เป็นการปรับระบบงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจนั้น จะมีการกำหนดตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของ รอง ผบ.ตร. และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อให้สอดรับรับผิดชอบงานตามที่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. กำหนดไว้ใน 5 สายงาน ได้แก่ งานบริหาร งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน งานกฎหมายและสอบสวน และ งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ

“ในการดำเนินการจะมีการปรับลดตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. จาก 7 ตำแหน่ง เหลือ 5 ตำแหน่ง ปรับลดตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. จาก 14 ตำแหน่ง เหลือ 10 ตำแหน่ง ยุบเลิกตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ทั้งหมด 6 ตำแหน่ง ปรับลดตำแหน่ง จเรตำรวจ (สบ8) ในสังกัดสำนักงาน ผบ.ตร. เทียบเท่า ผบช. จาก 9 ตำแหน่ง เหลือ 5 ตำแหน่ง ปรับลดตำแหน่ง ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. จาก 6 ตำแหน่ง เหลือเพียง 3 ตำแหน่ง ยุบเลิกตำแหน่ง รอง ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง ผลจากการปรับตำแหน่งดังกล่าว ทำให้มีการยุบเลิกตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. และที่ปรึกษา (สบ10) เทียบเท่า รอง ผบ.ตร. ยศ พล.ต.อ. จำนวน 8 ตำแหน่ง ยุบเลิกตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผบช. และเทียบเท่า ผบช. ยศ พล.ต.ท. จำนวน 11 ตำแหน่ง และยุบเลิกตำแหน่ง รอง ผบช. ยศ พล.ต.ต. อีก 3 ตำแหน่ง”

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและนโยบายสำตัญของ ตร. นั้น ท่าน ผบ.ตร. ได้เสนอปรับบทบาทเพื่อปฏิรูประบบการทำงานของศูนย์ต่างๆ ทั้ง 10 ศูนย์ เพื่อให้สนองตอบต่อสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสามารถรองรับการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ รวมทั้งการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ควบคุมดูแลและสั่งการในการปฎิบัติงานของศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษทั้ง 10 ศูนย์ ประกอบด้วย
1.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2.ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา 3.ศูนย์พิทักษ์เด็ก สัตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 4.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5.ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6.ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง 7.ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 8.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ 9.ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ และ 10.ศูนย์ปฏิบัติการงานความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า ทั้งหมดนี้ จะมีการนำเสนอ ก.ตร. เพื่อขออนุมัติหลักการในการปฏิรูประบบการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดตำแหน่งผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งจะเสนอให้มีตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เทียบเท่ารอง ผบ.ตร. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มีตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เทียบเท่า ผบช. ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ มีตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.เทียบ ผบก. ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการ สนับสนุน และปฏิบัติการ โดยทั้งหมดนี้จะเป็นตำแหน่งบริหารแต่ไม่มีการกำหนดตำแหน่ง นายเวร และ ผู้ช่วยนายเวร ให้เหมือนกับตำแหน่งบริหารโดยทั่วไป”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง ผบช.น.ของ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ที่ยังรักษาราชการแทน ผบช.น.อยู่ในขณะนี้ด้วยหรือไม่ พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า ในวาระการประชุม ก.ตร.ในครั้งนี้ แม้จะไม่มีเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายระดับนายพลปรากฏอยู่ แต่ในการดำเนินการก็สามารถทำได้อยู่แล้ว โดยเป็นดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่จะต้องเป็นผู้เสนอ โดยนำเรียนท่าน พล.อ.ประวิตร รองนายกรัฐ มนตรี และ ประธาน ก.ตร. เพื่อขอรับความเห็นชอบในการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ ก.ตร.ต่อไป.

'พงศพัศ' เผยจัดระบบงานใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจทั้งระบบ เสนอ ก.ตร. ปรับลดตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร.ยุบที่ปรึกษาเทียบ พล.ต.อ. พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 26 ก.ค. 2559 14:32 26 ก.ค. 2559 15:31 ไทยรัฐ