วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครอบครัวอบอุ่นน้อยลง ก้าวสู่สังคมสูงอายุเสาหลักรายได้หด!

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยผลสรุปการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี (55-58) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พบว่า ครอบครัวคนไทยมีความอบอุ่นน้อยลง จาก 68.31% ในปี 55 ลดลงเหลือ 65.34% ในปี 58 เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุต้องอยู่ลำพังมากขึ้น คนไทยมีลูกน้อยลง ซึ่งปัญหาทั้งหมดได้ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนคนที่เคยเป็นเสาหลัก หรือเป็นผู้ที่มีรายได้ของครัวเรือนปรับลดลง ขณะที่ดัชนีการพึ่งพิงตัวเองของครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เพราะครัวเรือนที่มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายไม่น้อยกว่า 10% มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 64.28% ในปี 55 เป็น 68.13% ในปี 58

ทั้งนี้ การดำเนินการตามผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ 11 แม้ว่าภาพรวมความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน มีความเหลื่อมล้ำสูงถึง 853 เท่า เช่นเดียวกับความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการสังคมเหมือนกับแรงงานในระบบ เช่นเดียวกับความมั่นคงด้านรายได้ของเกษตรกรยังมีปัญหา สะท้อนจากสัดส่วนรายได้เงินสดทางการเกษตรต่อเงินได้สดของครัวเรือนเกษตรที่ลดต่อเนื่องจาก 36.56% ในปี 55 เหลือเพียง 29.57% ในปี 58 ส่วนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ไทยในช่วง 4 ปี ได้เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยผลสรุปการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี (55-58) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... 26 ก.ค. 2559 00:54 26 ก.ค. 2559 01:23 ไทยรัฐ