วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มวล.สางปมเก่า-เดินหน้าศูนย์แพทย์

มวล.สางปมเก่า-เดินหน้าศูนย์แพทย์

  • Share:

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงกรณีการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้บอกเลิกสัญญากับกิจการร่วมค้า พีวีที เนื่องจากได้ยื่นแบงก์การันตีซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานทางการเงินสำคัญ 2 ชุด ซึ่งต่อมาพบว่าธนาคารปฏิเสธการออกเอกสารดังกล่าว ได้แก่ 1.ชุดที่ใช้เป็นหลักประกันสัญญาประกอบการจัดจ้าง และ 2.ชุดที่ใช้เป็นหลักประกันการเบิกเงินงวดล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 323,700,000 บาท ที่มหาวิทยาลัยตรวจพบก่อนที่จะจ่ายเงินว่า เป็นเอกสารที่ธนาคารที่เกี่ยวข้องคือ ธนาคารกสิกรไทย แจ้งเป็นหนังสือยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ออกเอกสารทั้ง 2 ชุดดังกล่าว จึงไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น ให้โอกาสผู้รับเหมานำส่งแบงก์การันตีที่ถูกต้อง แต่กำหนดเส้นตายผ่านไปในที่สุด ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยจึงต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบแล้วว่า มหาวิทยาลัยทำการยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย และขณะนี้บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯคือ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดที่ 2,128 ล้านบาท ลดลงจากราคากลางซึ่งอยู่ที่ 2,133 ล้านบาท เป็นเงิน 5 ล้านบาทเศษ และ ณ วันที่ 26 มิ.ย.59 การก่อสร้างในส่วนของฐานรากอาคารดำเนินการไปแล้ว 8.474% จากแผนที่กำหนดไว้ 9.348% ซึ่งล่าช้าประมาณ 12 วัน ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดกำหนดไว้ 1,400 วัน ดำเนินการไปแล้ว 333 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานแล้ว

ส่วนกรณีการใช้มาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งให้นายสุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี ระงับการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เมื่อเดือน ม.ค.59 นั้น ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วตามคำสั่ง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ข้อสรุปว่าไม่มีมูลตามที่ถูกกล่าวหา โดย รมว.ศึกษาธิการได้เสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุม ครม. และ ครม.มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 19 มี.ค.59 ขณะนี้เข้าใจว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอ คสช.เพื่อยกเลิกคำสั่งตามมาตรา 44 ต่อไป

“สำหรับปัญหาก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ ซึ่งมีการฟ้องร้องกันนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งบุคคลต่างๆ ประกอบด้วย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ ศ.ดร.โกวิทย์ โปษยานนท์, ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร, ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, ศ.ดร.คณิต ณ นคร, นายนนทพล นิ่มสมบุญ, รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ, ดร.สุเมธ แย้มนุ่น, ดร.อำพล กิตติอำพล, รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ, รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, ดร.เลิศชาย ศิริชัย, ดร.จิตติมา ศังขมณี และ ผศ.ดร.อรรจน์ บัณฑิตย์ เลขานุการสภาฯ, นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ” ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้