วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อีก 20 ปีคนไทยจะร่ำรวย?

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) จะเสนอ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ในการประชุมประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้แทน แผนพัฒนาฉบับที่ 11 ที่จะครบอายุ 5 ปี ในวันที่ 30 กันยายนนี้ พร้อมทั้งนำเสนอ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ที่จะใช้พัฒนาประเทศไทยไปสู่ ประเทศรายได้สูง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระหว่างปี พ.ศ.2560–2579 ด้วย

ผมก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานนี้ แต่ติดภารกิจ จึงส่งทีมข่าวไปทำข่าวแทน

ผมไม่รู้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สัมฤทธิผลตามแผนสักกี่เปอร์เซ็นต์ รู้แต่ว่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คนไทยทุกคนต่างประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก จาก วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติการเมือง วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ วิกฤติภัยแล้ง วิกฤติประชาธิปไตย การชุมนุมประท้วงปิดบ้านปิดเมือง จนถูกทหารปฏิวัติในที่สุด และยังวิกฤติต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้

แผนพัฒนาฉบับที่ 11 สภาพัฒน์ได้กำหนดวิสัยทัศน์แผนว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง” แต่ก็ล้มเหลวในที่สุด เสียเวลาพัฒนาประเทศไป 5 ปี เมื่อสังคมไทยไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข แตกแยกเป็นก๊กเป็นฝ่ายทำลายกันเอง ความไม่เสมอภาค ความไม่เป็นธรรม สุดท้ายก็ไร้ภูมิคุ้มกัน ถูกทหารปฏิวัติในที่สุด

แผนพัฒนาฉบับที่ 12 สภาพัฒน์พยายามสานฝัน รัฐบาล คสช. ด้วยวิสัยทัศน์แผนว่า “สร้างสรรค์นวัตกรรม นำไทยเติบโต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมด้วย “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ตามนโยบายรัฐบาล คสช. เพื่อระดมความคิดเห็นจากที่ประชุมด้วย

คุณปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสภาพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ หน้าเศรษฐกิจไทยรัฐ ว่า แผนพัฒนาฉบับที่ 12 จะยึดโยงกับ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” พ.ศ.2560–2579 วางเป้าหมาย ให้ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้าเป็นประเทศที่มีรายได้สูงระดับ 12,735 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปี (445,725 บาทต่อคนต่อปี) เพื่อหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ท่านเลขาฯปรเมธี บอกว่า ในแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ได้วางเป้าหมายไว้ที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปี (210,000 บาทต่อคนต่อปี) และ 8,200 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปี (287,000 บาทต่อคนต่อปี) ในช่วง ปลายแผนพัฒนาฉบับที่ 12 อีก 4 ปีข้างหน้า

ถามว่า รายได้คนไทย 12,735 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อคนต่อปีในอีก 20 ปีข้างหน้า สูงหรือไม่ เพียงพอต่อการดำรงชีวิตให้มีความสุขได้หรือไม่

ผมตอบไม่ได้ ไม่มีความรู้พอ แต่ผมจะนำ รายได้ต่อคนต่อปีของเพื่อนบ้านอาเซียน 10 ชาติ ที่ ไอเอ็มเอฟ หรือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศไทย ทำไว้ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นตัวเลข รายได้ต่อคนต่อปีจากจีดีพีในปี 2557 มาเทียบให้ดู เอาเฉพาะ 10 ชาติ อาเซียนเท่านั้น ไม่ต้องไปดูประเทศที่ร่ำรวยในภูมิภาคอื่น เดี๋ยวจะตกใจ

จีดีพีต่อหัวของ 10 ชาติอาเซียนในปี 2557 อันดับ 1 สิงคโปร์ 53,224 ดอลลาร์ อันดับ 2 บรูไน 27,759 ดอลลาร์ อันดับ 3 มาเลเซีย 10,073 ดอลลาร์ อันดับ 4 อินโดนีเซีย 5,781 ดอลลาร์ อันดับ 5 ไทย 5,426 ดอลลาร์ ประมาณ 189,910 บาท (น้อยกว่ามาเลเซีย 4,647 ดอลลาร์ น้อยกว่าสิงคโปร์ 47,798 ดอลลาร์)

ไอเอ็มเอฟ ยังได้คาดการณ์ จีดีพีต่อหัว 10 ชาติอาเซียนใน 4 ปีข้างหน้าปี 2020 เห็นแล้วยิ่งน่าตกใจ อันดับ 1 สิงคโปร์ 69,276 ดอลลาร์ อันดับ 2 บรูไน 42,044 ดอลลาร์ อันดับ 3 มาเลเซีย 16,080 ดอลลาร์ อันดับ 4 ไทย 6,839 ดอลลาร์ (น้อยกว่ามาเลเซีย 9,241 ดอลลาร์ น้อยกว่าสิงคโปร์ 62,437 ดอลลาร์) อันดับ 5 ฟิลิปปินส์ 4,530 ดอลลาร์ แซง อินโดนีเซีย ซึ่งตกไปอยู่ อันดับ 6 จีดีพีต่อหัวลดลงไปเหลือ 4,380 ดอลลาร์

ผมลองคิดตามตัวเลขสภาพัฒน์ จบแผน 11 รายได้ต่อหัวคนไทยอยู่ที่ 6,000 ดอลลาร์ จบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รายได้เพิ่มเป็น 12,735 ดอลลาร์ เท่ากับว่าตลอด 20 ปี รายได้คนไทยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 336.75 ดอลลาร์ เท่ากับรายได้ค่าแรงขั้นต่ำของคนอเมริกันแค่ 6 วันเท่านั้น แต่คนไทยต้องทำงานทั้งปี มันช้าและน้อยไปหรือเปล่าครับ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

21 ก.ค. 2559 10:59 21 ก.ค. 2559 10:59 ไทยรัฐ