วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
การพัฒนาตามแผน 12

การพัฒนาตามแผน 12

โดย ซี.12
22 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

การประชุมระดมความเห็นเรื่องการพัฒนาประเทศในช่วงแผน 12 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่อิมแพคเมืองทองธานีวันนี้นั้น

การประชุมกลุ่มย่อย 7 กลุ่มในภาคบ่ายนี่แหละที่จะได้ประโยชน์ชัดเจนจริงจัง

ทั้งนี้ กรอบการระดมความคิดทั้ง 7 กลุ่มได้บอกให้ทราบแล้ว 3 กลุ่ม ยังเหลืออีก 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องรักษา และฟื้นฟูทุนธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม ความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษ และพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

กลุ่มที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป อยู่บนฐานการพัฒนาที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากภายใน ภายนอกประเทศให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางอุดมการณ์และภัยคุกคาม ความมั่นคงภายใน พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ

กลุ่มที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐานสากล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนลดปัญหาการทุจริต และพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว ขนาดที่เหมาะสม คุ้มค่า มีกระบวนการงบประมาณที่บูรณาการ ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วม ส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง มีการปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย และกระบวนการยุติธรรมเป็นประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ 7 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อให้การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ สนับสนุนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก และเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางพัฒนาที่สำคัญ อาทิ ภาคเหนือเป็นฐานเศรษฐกิจ สร้างสรรค์มูลค่าสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลุดพ้นจากความยากจน ก้าวสู่อีสานพึ่งตนเอง ภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำที่ใช้เทคโนโลยีสูง ภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย พื้นที่บริหารชายฝั่งทะเลตะวันออก และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเติบโตอย่างสมดุล เป็นแหล่งสร้างรายได้ของประเทศ รวมทั้งเร่งพัฒนา 22 เมืองสำคัญ ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้

ทั้งหมดนี้เป็นการวางกรอบไว้รอบด้านซึ่งถ้าสามารถทำได้ครบถ้วนเกินครึ่งของแต่ละด้านประเทศไทยจะน่าอยู่มากกว่านี้แน่นอน.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้