วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ส.ค.จับมือสหกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ทีเอ็มอาร์ พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบเพิ่มรายได้ผู้เลี้ยงโคนม

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตอาหารสัตว์ อาหารผสมสำเร็จรูป ทีเอ็มอาร์ (TMR) จำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงโคนม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย ที่มีความต้องการใช้อาหาร TMR ในการเลี้ยงโคนม ตั้งท้องก่อนตกลูก 3-4 เดือน และทำให้แม่โครีดนมได้เพิ่มมากขึ้น สามารถช่วยยกระดับน้ำนมดิบ ให้ได้ตามมาตรฐาน ช่วยประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงาน ในการจัดการอาหารหยาบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าอาหารข้น ได้อีกทางหนึ่ง

“อ.ส.ค.พร้อมสนับสนุน ความรู้ด้านการผลิตอาหารสัตว์ TMR คุณภาพให้แก่สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่จัดหาวัตถุดิบนำมาผลิต TMR ได้ง่ายและมีราคาถูก เช่น หญ้าเนเปียร์ปากช่อง กากถั่วเหลือง มันเส้น”

นายสันติภาพ ลิมปะพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จังหวัดสุโขทัยกล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลกฯ ใช้งบ 25 ล้านบาท ซื้อเครื่องผลิตอาหาร TMR พร้อมสร้างโรงงานใหม่ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีเครื่องผลิตอาหาร TMR จำนวน 2 เครื่อง กำลังการผลิตวันละ 40 ตัน ผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารที่ผลิตได้ พบว่า มีคุณภาพดี มีปริมาณโปรตีนในอาหารสูตร 16 สูงถึง 18% โดยกำหนดราคาจำหน่ายหน้าโรงงานไว้ที่ 4.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หรือกระสอบบรรจุ 25 กก. ราคาอยู่ที่ 112 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็ต้องมีการบริหารจัดการและปรับใช้อาหาร TMR ให้เหมาะสมกับการเลี้ยงโคนมแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น หลังเข้าร่วมโครงการ.

อ.ส.ค.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับสหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จำกัด จังหวัดสุโขทัย เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตอาหารสัตว์ อาหารผสมสำเร็จรูป ทีเอ็มอาร์ (TMR) จำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงโคนม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. 19 ก.ค. 2559 04:37 ไทยรัฐ