วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาจขัดรัฐธรรมนูญใหม่

มีคำสั่ง คสช.ที่ออกโดยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ออกมาติดๆกันหลายฉบับ ล้วนแต่เรื่องใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ การทวงคืนผืนป่า การควบคุมสื่อ และการสรรหาองค์กรอิสระ อันได้แก่คำสั่งที่ 40/2559 ที่ให้งดเว้นการสรรหาและการเลือกบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่

คำสั่งที่ 40/2559 ทำให้กระบวนการสรรหาและการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กกต. ป.ป.ช. และผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นอันยุติลง ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขความขัดแย้งใน สนช. เรื่องการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะอีกไม่นาน จนเกินไป ก็จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ และมีรัฐสภาชุดใหม่ รอให้วุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการจะดีกว่า

แม้จะยังไม่เลือกและแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆ ก็ยังไม่สายเกินไป เพราะเมื่อมีรัฐสภาชุดใหม่แล้ว ส.ว.ซึ่งมาจากการสรรหา หรือแต่งตั้งของ คสช.ก็จะเป็นผู้เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระต่างๆ อำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และองค์กรต่างๆ จึงเป็นผู้คุมอำนาจสำคัญคือการตรวจสอบ

คำสั่ง คสช.ที่สำคัญอีกฉบับหนึ่ง ได้แก่ คำสั่งที่ 41/2559 ตอกย้ำอำนาจของ กสทช.ในการกำกับดูแลการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างระบอบประชาธิปไตย หรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย โดย กสทช.ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และวินัย หากปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

เป็นคำสั่งที่ทำให้ กสทช.สั่งปิดวิทยุและโทรทัศน์ด้วยความสบายใจ องค์กรวิชาชีพ สื่อ 5 องค์กรจึงออกแถลงการณ์ร่วม เตือนว่าการจำกัดเสรีภาพสื่อ และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน จะทำให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญขาดความ ชอบธรรม ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและเรียกร้องให้ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะลงประชามติ เขียนไว้ในหมวดที่ว่าด้วย “หน้าที่ของรัฐ” ตอนหนึ่งความว่า รัฐต้องจัดให้มีองค์กรที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกำกับการดำเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่...รวมทั้งป้องกันการกระทำที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน

ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย รับรองเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือความคิดเห็น ตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น เพื่อลิดรอนเสรีภาพ จะกระทำมิได้ ถ้าร่างฉบับนี้ผ่านประชามติ และประกาศใช้บังคับ คำสั่งฉบับดังกล่าวจะมีปัญหา ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่? ถ้าขัดก็จะใช้บังคับไม่ได้ และถูกยกเลิกไป.

18 ก.ค. 2559 11:05 18 ก.ค. 2559 11:05 ไทยรัฐ