วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุนยุทธศาสตร์ลดสิงห์อมควัน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สสส. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเขตจังหวัด ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สองพ.ศ.2559-2562 สนับสนุนเขตและจังหวัดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ตามแนวทางของแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อติดตามความสำเร็จจากการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคตามแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยมีมาตรการระดับจังหวัด ได้แก่ 1.การเสริมสร้างความเข้มแข็ง กำหนดเป้าหมาย แผนงานของพื้นที่ 2.สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ 3.พัฒนาระบบและบุคลากรช่วยเลิกยาสูบ และ 4. การป้องกันผู้สูบรายใหม่ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมาย 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2560-2562 ที่จะลดอัตราผู้สูบเหลือ 16.7% จากปัจจุบันจำนวนผู้สูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 19.9% และลดอัตรารับควันบุหรี่มือสองลดลง 25%.

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเขตจังหวัด ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่สองพ.ศ.2559-2562 สนับสนุนเขตและจังหวัดให้มีการ 18 ก.ค. 2559 00:48 18 ก.ค. 2559 00:50 ไทยรัฐ