วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ. จัดสัมมนา ยกระดับการศึกษาภาคกลาง มอบทิศทางการทำงานครู

"การุณ สกุลประดิษฐ์" เลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ 17 ก.ค.59 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานและการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคกลาง ที่อาคารชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 39 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลาง เข้าร่วมกว่า 4,500 คน 

โดยนายการุณ กล่าวบรรยายพิเศษ งานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครู ดำเนินการได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมมอบนโยบายและแผนงานที่กระทรวงศึกษาฯ โดยพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการตาม Roadmap แผนงานที่สำคัญ 11 เรื่อง อาทิ แผนงานภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ ภายใน 1 ปี : จะทำครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี : จะทำครูให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ทันสมัย ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน  จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และการบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาเผยแพร่  อาทิ นิทรรศการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE นิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  นิทรรศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวรจรด้วยระบบ DLTV และ DLIT  นิทรรศการโรงเรียนประชารัฐ นิทรรศการ STEM Education ฯลฯ รวมถึงการบรรยายพิเศษจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. 

"การุณ สกุลประดิษฐ์" เลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ก.ค. 2559 15:59 17 ก.ค. 2559 21:18 ไทยรัฐ