วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.ร.ร.นำทีม ลงแขกดำนาตามวิถีโบราณ สร้างความรู้ให้เยาวชนที่จ.บุรีรัมย์

‘โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา’ จ.บุรีรัมย์ ฟื้นฟูวิถีการทำนาแบบโบราณ ทั้งลงแขก ดำนา นวดข้าว และสีข้าว เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การทำนาตามวิถีชาวนาแบบสมัยก่อน พร้อมนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันและมอบให้เด็กนำกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 16 ก.ค 59 ที่ผ่านมา นายบุญเทียน ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ได้นำนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน กว่า 50 คน ร่วมโครงการสืบสานตำนานนาดำเฉลิมพระเกียรติ โดยการร่วมกันลงแขกดำนาในแปลงนาจำนวน 7ไร่ ของโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา ที่ทางโรงเรียนได้จัดสรรเป็นพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อนำมาแปรรูปใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ของนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

นอกจากนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีลงแขกดำนาแบบโบราณซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลงแขกปักดำนา ที่เป็นรากฐานของคนไทย เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้มีทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรแบบพอเพียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

นายบุญเทียน ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าชาวนาประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ต้องจ้างแรงงานในการถอนต้นกล้าปักดำนาข้าว และเครื่องจักรเป็นเครื่องทุ่นแรงในการเกี่ยวข้าวและนวดข้าวทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทางโรงเรียนได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำนาตามวิถีชาวนาแบบโบราณ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่กำลังเลือนหายไป โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี

“โครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว นวดข้าว จะนำนักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง มาทำกิจกรรมเกี่ยวข้าว นวดข้าวอีกครั้ง โดยข้าวเปลือกที่ได้จะนำมาสีเป็นข้าวสารเพื่อนำมาหุงให้นักเรียนได้รับประทาน ในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อที่นักเรียนไม่ต้องห่อข้าวมาจากบ้านและโรงเรียนได้จัดกับข้าวให้นักเรียนได้รับประทาน ได้เต็มอิ่มทุกวันทุกคน ทั้งอาหารคาวหวาน”.

‘โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา’ จ.บุรีรัมย์ ฟื้นฟูวิถีการทำนาแบบโบราณ ทั้งลงแขก ดำนา นวดข้าว และสีข้าว เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้การทำนาตามวิถีชาวนาแบบสมัยก่อน พร้อมนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันและมอบให้เด็กนำกลับบ้าน 17 ก.ค. 2559 07:42 17 ก.ค. 2559 08:29 ไทยรัฐ