วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐออกมาตรการปั้นฝันสังคมสูงอายุ

ตั้งศูนย์กลางจ้างงานหลังเกษียณ ให้สิทธิพิเศษลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านภาษี ที่อยู่อาศัย การทำงาน และการดำรงชีวิต โดยในด้านภาษี ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดส่งเสริมให้บริษัทต่างๆว่าจ้างผู้สูงอายุมากขึ้น โดยมีแนวคิดว่าบริษัทนั้นจะได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่าจากฐานเงินเดือนของผู้สูงอายุที่จะกำหนดไว้ และให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ยังต้องการมีงานทำมาลงทะเบียนไว้ (พูลลิ่ง) และหากบริษัทใดมีความต้องการแรงงานให้ดูที่ศูนย์นี้ และนำไปสู่การจ้างงานได้

“เช่น อาชีพครูหลังเกษียณ หากต้องการสอนหนังสือต่อให้ลงทะเบียนหางานไว้ สถาบันการศึกษาใดสนใจจะจ้างงานผู้สูงอายุก็มาเลือกจากพูลลิ่ง ซึ่งนอกจากสร้างรายได้ ยังทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข”

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ยังจะมีมาตรการที่ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกกตัญญู ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่รัฐมีโครงการสนับสนุนที่อยู่อาศัยจะพิจารณาให้ลูกที่นำพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย มาเลี้ยงดูในบ้าน เป็นอันดับแรกในการเข้าร่วม โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เพราะใครกตัญญูสมควรได้รับสิทธิพิเศษสูงกว่าคนอื่น นอกจากนี้ ยังสั่งให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) คิดถึงบ้านคนชราด้วย โดยมีมาตรการสนับสนุนพิเศษเพื่อจูงใจที่จะสร้างเป็นสังคมให้คนชรา

“ส่วนกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งจะเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้างบริษัทเอกชน แต่จะเป็นภาคบังคับนั้น ต้องการผลักดันให้ออกมาใช้ในรัฐบาลชุดนี้ ขณะที่แนวคิดสินเชื่อบ้านเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งจะให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้ผู้สูงอายุโดยตีค่าจากราคาบ้าน เพื่อผู้สูงอายุมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือ Reverse Mortgage ก็จะรีบดำเนินการเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายให้คนชราดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขไปจัดทำแพ็กเกจเรื่องสุขอนามัยเพิ่มเติมด้วย”.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านภาษี ที่อยู่อาศัย การทำงาน และการดำรงชีวิต 16 ก.ค. 2559 01:03 16 ก.ค. 2559 01:03 ไทยรัฐ