วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 16/07/59

โดย ซี.12

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีเวลาในการรับฟังคำบรรยายของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานการสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ได้ตระหนักว่าปัญหาการศึกษาของชาติมิใช่จะแก้ได้แต่ด้วยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ฝ่ายเดียว หากต้องร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายเพราะปัญหามากมายเหลือเกินทั้ง ปัญหาของโรงเรียน ปัญหาของครู และ ปัญหาของเด็ก แค่สามประการนี้ก็ทำแทบไม่ทันแล้ว การใช้นโยบาย ประชารัฐ เข้ามาจัดการทำให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมาบ้าง....

งานเดียวกันในภาคบ่ายมีการนิมนต์พระเดชพระคุณ พระมหาวุฒิชัย หรือที่สังคมนิยมเลื่อมใสในนาม ว. วชิรเมธี มาให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตเป็นที่ชื่นชมศรัทธาจากบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหลาย วรรคทอง ของท่าน ว.วชิรเมธี คือ..... “ถ้าจะวิจารณ์ให้ วิจัยเสียก่อน” นั่นคือการคิดก่อนพูดและถ้าจะให้ความเห็นควรจะหาความรู้ก่อนให้ความเห็น....

ถึงเชียงใหม่ทั้งทีก็ต้อง ขอเวลานอก สำรวจสภาพทั่วไปเป้าหมายที่พอจะทำได้ในเวลาอันน้อยนิดคือเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งไปชมดูโดยเฉพาะเจาะจงตกลงกันได้ที่ อำเภอหางดง ด้วยเหตุผลว่าเป็นพื้นที่ที่ความเจริญกำลังขยายตัวมาทางด้านนี้เพราะอำเภออื่นๆรอบๆ ตัวเมืองเชียงใหม่เต็มแน่นหมดแล้ว....

มัคคุเทศก์จำเป็นสำหรับรายการนี้คือ ศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอหางดง เจ้าของพื้นที่ และ พันตำรวจเอก วาสุเทพ คงกล่อม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองตอง อำเภอหางดง ผู้ดูแลรักษาความสงบในพื้นที่ส่วนแยกจากตัวอำเภอ ซึ่งนำไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ หมู่บ้านต้นแบบสำหรับการผลิตงานไม้อย่าง บ้านถวาย ตลอดจนกิจการทำมาค้าขายของชาวบ้านทำให้ 4 ชั่วโมงที่หางดงผ่านไปรวดเร็วเกินคาด....

มาเข้าเรื่องความเคลื่อนไหวในวงราชการอังคารที่ผ่านมา ครม.เห็นชอบให้แก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง โดยเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสาระสำคัญกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด สี่ปี นับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว นอกนั้นเป็นข้อกำหนดทางวินัยที่ปรับปรุงใหม่....

ถัดมา ครม.ยังเห็นชอบกับ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) เพื่อเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นวิกฤติคุณธรรมของคนในชาติ ให้เกิดความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ ประเทศชาติและประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้ 4 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ได้แก่ 1) วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 2) สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม และ 4) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก....

อีกเรื่องอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอบรรจุกลับ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และได้ลาออกจากราชการด้วยเหตุทดแทนเพื่อเป็นพนักงานราชการตามกฎหมาย) มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา....

ทวี เสริมภักดีกุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เรียกตัว ผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการหรือ ปลัดอำเภอ วุฒิปริญญาตรี ลำดับที่ 109-208 ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยเริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2559.

“ซี.12”

15 ก.ค. 2559 09:04 15 ก.ค. 2559 09:04 ไทยรัฐ