วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกจ.จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ พัฒนาฐานข้อมูล จัดหางานยุคดิจิตอล

กรมการจัดหางาน จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ นำร่องมาตรฐานบริการ สร้างฐานข้อมูลจัดหางาน-จัดทำแนวทางพัฒนาสู่ยุคดิจิตอล

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำร่องการพัฒนามาตรฐานบริการดิจิตอลภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรมสรรพากร และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อนำร่องมาตรฐานบริการดิจิตอลภาครัฐ กับบริการดิจิตอลที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และจัดทำแนวทางการพัฒนาการให้บริการ ซึ่งได้แก่ บริการชำระภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา) ของกรมสรรพากร และบริการจัดหางานของกรมการจัดหางาน ซึ่งจะนำผลที่ได้จากการดำเนินโครงการไปพัฒนาและปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐานบริการดิจตอลภาครัฐให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับบริการดิจิทัลภาครัฐอื่นๆ ต่อไป

นายอารักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกรมการจัดหางานมีหน้าที่ คือ 1.จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการจัดหางานที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันรวมถึงแผนงานในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 2.จัดสรรบุคลากรเพื่อประสานงานและเข้าร่วมการให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ความพร้อมตาม(ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานในการพัฒนาบริการดิจิตอลภาครัฐ 3.จัดสรรบุคลากรเพื่อร่วมจัดทำแนวทางหรือแผนการพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับ(ร่าง)ข้อกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดมาตรฐานบริการดิจิตอลภาครัฐ

"ปัจจุบัน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ มุ่งเน้นนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการภาครัฐจำเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ส่งผลให้เกิดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ" นายอารักษ์ กล่าว

กรมการจัดหางาน จับมือ 4 หน่วยงานรัฐ นำร่องมาตรฐานบริการ สร้างฐานข้อมูลจัดหางาน-จัดทำแนวทางพัฒนาสู่ยุคดิจิตอล 14 ก.ค. 2559 18:17 14 ก.ค. 2559 23:13 ไทยรัฐ