วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวั่นราคาสัตว์ปีกขึ้นยกแผง!

9สมาคมฯออกโรงค้านกฎหมายควบคุมการฆ่า

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย เปิดเผยว่า 9 สมาคมสัตว์ปีกได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกเก็บค่าอากรการฆ่า และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อไก่ เป็ด ห่าน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยขอให้คงไว้ตามเดิมตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 52 ที่ให้ยกเว้นจัดเก็บอากรการฆ่าอัตรา 10 สตางค์/ตัว เพราะ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การรับรองฯ เป็น 2 บาท/ตัว และเก็บค่าอากรการฆ่า 2 บาท/ตัว ซึ่งจะกระทบต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก และลดขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก

สำหรับในส่วนผลกระทบต่อผู้บริโภค จะทำให้รับภาระราคาเนื้อสัตว์ปีกสูงขึ้นจากราคาเดิม เช่น เดิมไก่เนื้อ 65 บาท/ กิโลกรัม (กก.) ถ้าใช้อัตราใหม่ราคาขายจะเพิ่มอีก 3.20-3.50 บาท/กก. นำไปชำแหละจะเหลือเนื้อไก่ 65% เท่ากับราคาจะเพิ่มอีก 4-5 บาท/กก. หรือเพิ่มอีก 8% แต่รายได้จากเก็บค่าอากรและค่าธรรมเนียมฯจะตกเป็นรายได้ของจังหวัด โดยมีโรงงานชำแหละเพียง 16 จังหวัดเท่านั้น ขณะที่เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น จนอาจขาดทุนและทำลายอาชีพการเลี้ยงไก่ เป็ดของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเฉพาะรายย่อยที่มีกว่า 30,000 ราย ส่วนด้านส่งออกจะลดขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะเทียบกับประเทศส่งออกสำคัญ เช่น บราซิล สหรัฐฯ จีน มาเลเซีย เป็นต้น

“9 สมาคมฯไม่ได้คัดค้านการออก พ.ร.บ.นี้ ที่มีเจตนารมณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้ผู้บริโภค มุ่งลดการใช้โรงฆ่าสัตว์เถื่อน และส่งเสริมมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อการบริโภคในประเทศและรองรับการส่งออก แต่ขอให้พิจารณายกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมฯและอากร ที่จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นและกระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ”.

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร หอการค้าไทย เปิดเผยว่า 9 สมาคมสัตว์ปีกได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและเสนอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกเก็บค่าอากรการฆ่า และค่าธรรมเนียม 14 ก.ค. 2559 03:33 14 ก.ค. 2559 03:33 ไทยรัฐ