วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เก็บค่าน้ำเสียบ้าน30บ./ด.

สภากทม.คิดแบบเหมา-โรงแรมโรงงานคิดจากน้ำประปา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต สมาชิกสภา กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ได้รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ เช่น การเพิ่มขีดความสามารถโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง การเสนอให้ กทม.ให้เอกชนร่วมทุน (PPP) โดยให้สัมปทานเอกชนลงทุนออกแบบการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม เนื่องจากการก่อสร้างระบบดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่ง กทม.ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ

พล.อ.โกญจนาทกล่าวว่า สำหรับแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของ กทม. คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในการคิดคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมฯโดยการจัดเก็บแบ่งเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 คือ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่มีปริมาณน้ำเสียเกิน 10 ลบ.ม.ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 100 ลบ.ม.ต่อเดือน ให้เจ้าหน้าที่เก็บค่าบริการแบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อเดือนต่อหลังคาเรือน โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บค่าบริการขยะเป็นผู้จัดเก็บตามบ้านเรือน ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใช้น้ำไม่เกิน 10 ลบ.ม.ต่อเดือน จะได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียม ประเภทที่ 2 เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ ศาสนสถานโรงพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่ใช่โรงงาน ให้เก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะอันตรภาคชั้นตามปริมาณการใช้น้ำประปาในแต่ละช่วง ดังนี้ 1.ปริมาณน้ำเสียไม่เกิน 500 ลบ.ม.ต่อเดือน คิดอัตรา 500 บาทต่อเดือน ต่อหลังคาเรือน 2.ปริมาณน้ำเสียเกิน 500 ลบ.ม.ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 ลบ.ม.ต่อเดือนคิดอัตรา 1,000 บาท/เดือน/หลังคาเรือน และ 3.ปริมาณน้ำเสียเกิน 1,000 ลบ.ม.ต่อเดือน ให้คิดอัตรา 1,500 บาท/เดือน/ หลังคาเรือน และประเภทที่ 3 อาทิ โรงแรม โรงงาน สถานประกอบการขนาดใหญ่ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณที่ใช้น้ำประปาจริง คิดอัตราค่าธรรมเนียมฯ 4 บาท/ลบ.ม ทั้งนี้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 2 และ 3 ให้ กทม.เป็นผู้กำหนดสถานที่รับชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาจัดเก็บเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน.

พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต สมาชิกสภา กทม. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ได้รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาดำเนินการ 14 ก.ค. 2559 00:46 14 ก.ค. 2559 04:18 ไทยรัฐ


advertisement