วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดพื้นที่ปลูกยาง ปศุสัตว์หนุนเลี้ยงโค

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ในขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อโคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วง 10 ปี คนไทย กลับไม่นิยมเลี้ยง หันไปสนใจปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา เพราะคิดว่าคืนทุนเร็ว ปลูกครั้งเดียวขายได้เงินระยะยาว ต่างจากการเลี้ยงโคต้องลงทุนมาก ใช้เวลาเลี้ยงนาน 3 ปีถึงจะขายได้ เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่เปลี่ยนไปทำสวนยางกันมากขึ้น ทำให้ปริมาณโคเนื้อในไทยมีจำนวนลดลง จากปี 2549 มีโค 8.03 ล้านตัว ปัจจุบันลดเหลือ 3 ล้านกว่าตัว แต่ครั้นราคายางมีปัญหา ชาวบ้านคิดกลับมาเลี้ยงโค แต่มีปัญหาขาดเงินทุน เพราะโคเนื้อเพศเมียราคาสูงมาก จากเดิมอยู่ที่ตัวละ 16,000-25,000 บาท ปัจจุบันขึ้นมาเป็น 40,000-60,000 บาท

“เพื่อตอบสนองความ ต้องการของเกษตรกร กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการสร้างอาชีพเลี้ยงโคเนื้ออย่างยั่งยืนขึ้น ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกและภาคใต้ เน้นส่งเสริมเกษตรกรปลูกยางพาราที่สนใจเลี้ยงโค และยอมปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพารารายละ 5 ไร่ ปลูกพืชอาหารสัตว์ เพื่อเลี้ยงแม่โคท้อง 5 ตัว และลูกโคที่ออกมา เกษตรกรจะนำไปขายหรือนำมาเลี้ยงเป็นโคขุนได้ทั้งนั้น วิธีนี้นอกจากลดพื้นที่ปลูกยาง ชาวบ้านยังมีโคเนื้อไว้ขายเป็นเงินก้อน มีปุ๋ยบำรุงสวนยางส่วนที่เหลือ และยังช่วยลดปัญหาปริมาณโคเนื้อในพื้นที่ขาดแคลนได้ด้วย”

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ น.สพ.อยุทธ์ บอกว่า ต้องเป็นสมาชิกและผ่านการ รับรองคุณสมบัติจากวิสาหกิจชุมชน, นิติบุคคล, สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ มีสวนยางพารา สามารถสร้างโรงเรือนและมีพื้นที่ลานปล่อยให้โคเดินอย่างอิสระ ทาง ธ.ก.ส.จะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยถูกให้รายละ 250,000 บาท นำไปสร้างโรงเรือนกับซื้อแม่โค โดยกรม ปศุสัตว์จะหาแหล่งและให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกับผู้จำหน่ายแม่โคตกลงซื้อขายกันเอง ทั้งนี้ ช่วง 2 ปีแรก เกษตรกรชำระเพียงดอกเบี้ยอัตรา 2% ตั้งแต่ปีที่ 3-8 ต้องชำระเงินคืนปีละ 42,500 บาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาเลี้ยงโคจะมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ มาเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ ชาวสวนยางพาราสนใจติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน.

ในขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อโคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วง 10 ปี คนไทย กลับไม่นิยมเลี้ยง หันไปสนใจปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพารา... 13 ก.ค. 2559 11:37 13 ก.ค. 2559 11:39 ไทยรัฐ