วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อความโปร่งใส

โดย ซี.12

เรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องที่ควรแก่การรับทราบทั้งในสถานะข้าราชการและประชาชน

ทั้งนี้ นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แจ้งว่าข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใสนั้น

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 สรุปตามเอกสารได้ดังนี้

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็น มาตราที่กำหนดว่าข้อมูลข่าวสารในมาตรานี้เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน ของรัฐต้องจัดแสดงไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และในระบบสารสนเทศของหน่วยงานรวม 8 รายการ โดยในมาตรา 9 (8) เป็นเรื่องที่ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดจนถึงวันที่ 26 มกราคม 2559

ข้อมูลข่าวสารนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด 3 เรื่อง คือ ประกาศประกวดราคา สอบราคา รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

แต่เมื่อมีประกาศฉบับใหม่นี้แล้ว ข้อมูลข่าวสารเรื่องมาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสจะเป็นเรื่องที่ 4 ที่ประชาชนจะสามารถเข้าดูได้เพิ่มเติม ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวม 6 ข้อ คือ

ข้อ 1 ในเรื่องการจัดหาพัสดุต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ รายงานการขอซื้อขอจ้าง แผน และผลการจัดหาพัสดุ สรุปผล รายงานผล รวม 8 รายการ

ข้อ 2 ในเรื่องการให้บริการประชาชนที่ต้องเปิดเผยคือ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการ การประเมินผลความพึงพอใจ รวม 7 รายการ

ข้อ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างอำนาจ หน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี

ข้อ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน เช่น แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี รายงานการใช้งบประมาณ รายงานผลการตรวจ สอบการใช้จ่ายเงิน

ข้อ 5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เช่น หลักเกณฑ์การคัดเลือก การพิจารณาสรรหาในทุกครั้ง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาให้คุณให้โทษ

ข้อ 6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัด รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

การดำเนินการตั้งแต่ข้อ 1-ข้อ 6 ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและดัชนีสืบค้น และต้องให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้

เรื่องนี้เป็นความพยายามของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะเน้นย้ำในเรื่องความโปร่งใสตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยประกาศฉบับนี้ ต้องการให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชน ซึ่งทุกหน่วยงาน ของรัฐต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลนี้ได้

ข่าวสารอันนี้ได้รับมานานพอสมควรแล้วเพิ่งมีโอกาสนำเสนอตอนนี้ คงไม่ล่าช้าจนเกิดความเสียหาย.

“ซี.12”

13 ก.ค. 2559 09:57 13 ก.ค. 2559 09:57 ไทยรัฐ