วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียวฟื้นออกสลากการกุศล

ครม.ไฟเขียวฟื้นออกสลากการกุศล

  • Share:

เห็นชอบตั้งกรรมการกลั่นกรอง 33 หน่วยงานรอรับการสนับสนุน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์การออก สลากการกุศล เพื่อให้มีการพิจารณาที่รอบคอบ มีรายละเอียดเพียงพอและมีระบบการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน มีหน้าที่กำหนดแนวทางการพิจารณาและการกลั่นกรองโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนออกสลากการกุศลก่อนเสนอ ครม.รวมทั้งกำหนดแนวทางกำกับการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรการออกสลากการกุศลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

โดยแนวทางพิจารณาการออกสลากการกุศล ประกอบด้วย หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นส่วนราชการ มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขหรือลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ และไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการขอรับเงินงบประมาณอื่น และไม่เคยออกสลากการกุศล

ทั้งนี้ การพิมพ์สลากการกุศลจะพิมพ์ได้ไม่เกินงวดละ 11 ล้านฉบับคู่ หรือ 22 ล้านฉบับ วงเงินสนับสนุนโครงการต้องไม่เกินโครงการละ 1,000 ล้านบาท และการพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ขอออกสลากการกุศลในแต่ละครั้งต้องมีวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 25 งวด เนื่องจากในแต่ละงวด หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนจะได้รับ
ส่วนแบ่ง 22.5%ของรายได้หรือประมาณ 400 ล้านบาท

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า สำนักงานสลากฯได้จัดพิมพ์จำหน่าย และจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสลากการกุศลให้หน่วยงานต่างๆตามมติ ครม. 10 หน่วยงาน วงเงิน 12,999 ล้านบาท เสร็จสิ้นไปเมื่องวด 16 ส.ค.2558 และนับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ออกใหม่ โดยมี 33 หน่วยงาน ขอรับการสนับสนุนการออกสลากการกุศล 40 โครงการ วงเงิน 59,130.40 ล้านบาท ซึ่งต้องนำเรื่องกลับไปทำรายละเอียดใหม่ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้