วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเปิดเสรีธุรกิจบริการเพิ่ม!

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบให้เปิดเสรีการประกอบธุรกิจบริการของต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมอีก 6 กลุ่ม 17 รายการย่อย จากเดิมได้เปิดเสรีทางการเงินแล้ว 6 ธุรกิจ เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่คนไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้และช่วยอำนวยความสะดวก เอื้อต่อการค้าการลงทุน และลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแล เนื่องจากมีกฎหมายเฉพาะและมาตรการเฉพาะกำกับดูแลที่เข้มงวดอยู่แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศบังคับใช้ต่อไป รวมทั้งยังเป็นธุรกิจที่จำกัดการให้บริการซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่เปิดใหม่ ประกอบด้วย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจบริการเป็นสำนักผู้แทน ธุรกิจบริการเป็นสำนักภูมิภาค ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐ และคู่สัญญารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งมีธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องหรือจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 12 รายการ เช่น การให้บริการทางการเงินตามหลักชาลิอะฮ์ การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิน การบริการรับฝากเงินที่มีเงื่อนไขการเบิกถอนเงินจากบัญชีตามคำสั่งลูกค้าและ กิจการดูแลผลประโยชน์ การเป็นตัวแทนรับคำขอและเรียกเก็บเบี้ยประกันหรือ ค่าบริการ การประกัน การส่งออก และการค้ำประกันสินเชื่อแก่ลูกค้า เป็นต้น.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบให้เปิดเสรีการประกอบธุรกิจบริการของต่างประเทศในไทยเพิ่มเติมอีก 6 กลุ่ม 17 รายการย่อย 13 ก.ค. 2559 01:17 13 ก.ค. 2559 01:50 ไทยรัฐ