วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างค่านิยมจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชน แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยให้ทุกสถาบันในสังคมยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เน้นการพัฒนาและยกระดับจิตใจประชาชนให้มีคุณธรรม 2. สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ ให้มีโครงข่ายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อาทิ การสนับสนุนให้จัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ในชุมชนคุณธรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นายวีระกล่าวว่า 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนสร้างบุคคลต้นแบบที่เป็นแกนนำขับเคลื่อนและขยายภาคีเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น อาทิ การส่งเสริมจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมชมรม และ 4. ส่งเสริมให้ประเทศ ไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือศูนย์ศาสนิกสัมพันธ์แห่งอาเซียน ทั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ ในระดับต่างๆกระจายสู่ทุกพื้นที่ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงและจังหวัด ขับเคลื่อนติดตามเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 13 ก.ค. 2559 00:33 ไทยรัฐ