วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ยืดเวลาลดภาษี 5 จ.ชายแดนใต้

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีเงินได้ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 61-63 พร้อมติด CCTV หักลดหย่อนเต็ม 100%

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ (จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล) สำหรับปี 61-63 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นการต่ออายุจากที่ดำเนินการในครั้งที่ 1 สำหรับปี 56-57 และ ครั้งที่ 2 สำหรับปี 58-60 เพื่อให้ผู้ประกอบการสบายใจว่า จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการทำธุรกิจในชายแดนภาคใต้ ภายใต้มาตรการดังกล่าว ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบการในเขตดังกล่าวสามารถนำเงินได้ตามมาตรา 40(7) (8) มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 0.1% ของเงินได้ และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 3% ของกำไรสุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในเขตชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้น ผู้ที่ขายอสังหาริมทรัพย์ในเขตดังกล่าวจะได้รับการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เหลืออัตรา 0.1% พร้อมกันนั้น ครม.ยังให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) และมีสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ สามารถหักค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งกล้อง CCTV ในอัตรา 100% ของค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษสามารถหักค่าใช้จ่ายในการซื้อติดตั้ง CCTV ได้เต็มจำนวนเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในพื้นที่.

ครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดภาษีเงินได้ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปี 61-63 พร้อมติด CCTV หักลดหย่อนเต็ม 100% 12 ก.ค. 2559 19:48 12 ก.ค. 2559 20:32 ไทยรัฐ