วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงชนบทพะเยา สร้างทางเลี่ยงเมือง แก้ปัญหาจราจรเขตชุมชนเมือง

ทางหลวงชนบท อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดำเนินการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองพะเยา เสริมระบบจราจรและขนส่งในเขตเมือง เพิ่มความความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมรองรับการเติบโตเขตชุมชน...

วันที่ 12 ก.ค. 59 นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา เปิดเผยว่า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 ได้กำหนดการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ พะเยา แม่ฮ่องสอนและน่าน โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนาจังหวัด ดังนั้น จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท เพื่อดำเนินการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมเมืองพะเยา จึงพร้อมด้วย นายสมเกียรติ ชัยประเสริฐ ผอ.กลุ่มงานจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมเพื่อการก่อสร้าง สำนักก่อสร้างทาง และ นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ ผอ.กลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักกฎหมาย ได้ร่วมขั้นตอนการดำเนินการในการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองให้มีความความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองพะเยาในอนาคต นอกจากนี้ ยังใช้เป็นเส้นทางลัดและเลี่ยงเมือง และเป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดพะเยาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม จะเป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดพะเยาให้มีความสมบูรณ์ ถนนสาย จ2 ผังเมืองรวมพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมืองจังหวัดพะเยา จึงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการตามแผนงานโครงการ

สำหรับลักษณะโครงการฯ เป็นถนนก่อสร้างใหม่ โดยจะเริ่มต้นจากถนน อบจ พย.3021 ตามแนวถนนผังเมืองรวม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับทางหลวงชนบท พย 4015 บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 รวมระยะทางประมาณ 7.150 กิโลเมตร เขตทาง 40-70 เมตร ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งในโอกาสเดียวกันได้ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เช่น ลักษณะถนน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ขั้นตอนการเวนคืน สิทธิของผู้ถูกเวนคืน ราคาค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอื่นๆ ด้วยก่อนจะมีการก่อสร้างต่อไป

ทางหลวงชนบท อนุมัติงบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดำเนินการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองพะเยา เสริมระบบจราจรและขนส่งในเขตเมือง เพิ่มความความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมรองรับการเติบโตเขตชุมชน 12 ก.ค. 2559 12:16 12 ก.ค. 2559 14:53 ไทยรัฐ