วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สลน.ปรับตัว

สลน.ปรับตัว

โดย ซี.12
13 ก.ค. 2559 05:01 น.
  • Share:

หน่วยงานกึ่งการเมืองกึ่งประจำในทำเนียบรัฐบาลหรือสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นคือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ สลน.

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหน่วยงานนี้เป็นส่วนราชการประจำระดับกรมขนาดใหญ่เทียบเท่ากระทรวงซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่ตอบสนองการทำงานของนายกรัฐมนตรี

ทุกคนที่ทำงานในหน่วยนี้เป็น ข้าราชการประจำ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วย คือ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น คนรู้ใจ คือถ้านายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองก็ตั้งนักการเมืองเข้ามาเป็น พอนายกรัฐมนตรีเป็นทหาร ก็ตั้งทหารตามอัธยาศัย

เมื่อตอนที่อ้างว่ามีการปฏิรูประบบราชการสมัยก่อนมีการยุบกองต่างๆทิ้งไปแล้วจัดตั้งสำนักต่างๆขึ้นมารองรับ นัยว่าเป็นการขยายตำแหน่งให้ใหญ่โตขึ้นแต่ภารกิจการงานก็ยังคงเป็นงานเดิมๆ

มาจนกระทั่งเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการปรับแก้กฎกระทรวงให้สำนักทั้งหลายกลับกลายไปเป็นกองตามเดิม

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวคือ ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2551 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรีให้กลับไปใช้กองอีกดังนี้

การแบ่งส่วนราชการเดิมที่ใช้กันอยู่ประกอบด้วย 6 สำนัก 2 ศูนย์ 2 กลุ่ม คือ

1.สำนักบริหารกลาง 2.สำนักการต่างประเทศ 3.สำนักโฆษก 4.สำนักประสานงานการเมือง 5.สำนักพิธีการและเลขานุการ 6.สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย 7.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 9.กลุ่มตรวจสอบภายใน 10.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การแบ่งส่วนราชการใหม่ แบ่งเป็น 1 สำนักงาน 6 กอง 2 ศูนย์ 1 สำนัก 2 กลุ่ม ดังนี้

1.สำนักงานเลขาธิการ 2.กองการต่างประเทศ 3.กองงานนายกรัฐมนตรี 4.กองประสานงานการเมือง 5.กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ 6.กองพิธีการ 7.กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย 8.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9.สำนักโฆษก 10.กลุ่มตรวจสอบภายใน 11.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 12.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาดั่งนี้ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเพียงแต่มิได้ถกแถลงออกมาว่าเป็นฉันใดก็ไม่อยากคาดเดา

เอาแต่เพียงว่าขอให้งานในหน้าที่และความรับผิดชอบเดินหน้าไปได้ตามเป้าหมายจะเป็นผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองก็เป็นคนเดิมๆนั่นแหละ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้