วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลถ่ายทอดความรู้...สู้แล้ง

โดย สะ-เล-เต

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลการดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ ที่ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

การสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 484 ราย ในพื้นที่ 12 จังหวัด จากศูนย์เรียนรู้ฯ 17 แห่ง พบว่า โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรร้อยละ 67.80 โดยทำให้มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 475 บาท

ทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐร้อยละ 14.06 ...ช่วยให้เกษตรกรมีแนวคิดในการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนร้อยละ 85.16...มีเกษตรกรได้นำแนวคิดนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วร้อยละ 65.85

สำหรับเป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤติและสร้างโอกาสปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้าเกษตรกร พบว่าช่วยให้เกษตรกรมีแนวคิดปรับโครงสร้างการผลิตจากกิจกรรมเดิมเป็นกิจกรรมใหม่ร้อยละ 75.41

มีแนวคิดเปลี่ยนจากการทำนาเป็นปลูกพืชใช้น้ำน้อยร้อยละ 46.74 และมีเกษตรกรได้นำความรู้และแนวคิดไปสู่การปฏิบัติแล้วร้อยละ 43.20

ส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติ เนื่องจากรอฤดูกาลผลิตและยังไม่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์

นอกจากนี้ การถ่ายทอดความรู้ยังทำให้เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในบางแห่งมีการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดร่วมกัน เช่น เลี้ยงไก่พื้นเมืองร่วมกันเพื่อเป็นอาชีพเสริม และขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางเพื่อที่จะนำไปวางแผนในการรวมกลุ่มให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเกษตรกรภายในรุ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นายโอฬาร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่หมั่นลงพื้นที่ด้วยการเยี่ยมเยียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย.

สะ-เล-เต

11 ก.ค. 2559 10:10 11 ก.ค. 2559 10:10 ไทยรัฐ