วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พก.รุกคลอดแผนพัฒนาคนพิการปี 60-64

เน้นเข้าถึงสิทธิหนุนมีงานทำ ขจัดเลือกปฏิบัติ-แสวงหาผลประโยชน์

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พก.ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 พบภาพรวมผลงานอยู่ในระดับปานกลาง การดำเนินงานตามแผนมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 50 ด้วยงบประมาณการขับเคลื่อน 2,089,899,308 บาท ประกอบด้วย 149 แผนงาน/โครงการ มีคนพิการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 828,200 คน โดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การจัดการศึกษาที่เหมาะกับประเภทความพิการ การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการป้องกันการ กระทำความรุนแรงต่อคนพิการ

อธิบดี พก. กล่าวว่า สำหรับทิศทางของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 อยู่ระหว่างยกร่าง ตนได้เน้นย้ำการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการจากรัฐ การมีงานทำสำหรับคนพิการในวัยแรงงานที่สามารถประกอบอาชีพได้ การสร้างคน พิการที่มีศักยภาพให้พึ่งพาตนเองได้อย่างเต็มที่ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค รวมถึงพัฒนาเทค– โนโลยีที่เอื้อต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการต้องบูรณาการอย่างเป็นระบบ องค์กรด้านคนพิการควรมีความเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน มีมาตรฐาน จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรบูรณาการระบบงานและระบบงบประมาณให้เพียงพอ ครอบคลุม และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน คาดว่าจะยกร่างแผนเสร็จภายใน ต.ค.นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป.

พก.ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 พบภาพรวมผลงานอยู่ในระดับปานกลาง การดำเนินงานตามแผนมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 50 ด้วยงบประมาณการขับเคลื่อน 2,089,899,308 บาท 11 ก.ค. 2559 00:31 11 ก.ค. 2559 00:34 ไทยรัฐ