วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบ้านประชามติ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการกำหนดวันออกเสียงประชามติ โดยให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองคำถามคือ ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบท เฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ลงนามโดย ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นัยสำคัญ ตามประกาศของ กกต. ก็คือ กำหนดวันออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการแน่นอนชัดเจนคือวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ถึงจะไม่มีกำหนดเวลาการลงมติไว้ก็ตาม

อีกประเด็นคือ คำถามพ่วงร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะให้ความเห็นชอบกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้อำนาจการโหวตเลือกนายกฯในสภาเป็นของ ส.ว.ที่มาจากการสรรหาโดย คสช. ร่วมกับ ส.ส. จากเดิมที่ให้ ส.ส.โหวตเลือกนายกฯได้เท่านั้น

เมื่อดูจากคำถามที่ตั้งขึ้นมา โดย สนช. อ้างเหตุผล เพื่อการให้ยุทธศาสตร์มีความต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องให้ ส.ว.ที่มาจากการลากตั้ง เลือกนายกฯในสภาได้ด้วย ดังนั้นนายกฯคนต่อไปที่ ส.ว.สรรหาช่วยกันโหวตกันขึ้นมาจึง ต้องมีความสัมพันธ์และความสำคัญต่อ ส.ว.สรรหาชุดนี้ด้วยเช่นกัน

และถ้าสมมติว่า คำถามพ่วงไม่ผ่าน ความเห็นชอบในการทำประชามติ จะทำให้มีผลกระทบต่อ แผนยุทธศาสตร์ชาติและ ตัว ส.ว.สรรหา ด้วยหรือไม่ เนื่องจากคำถามพ่วงที่ตั้งขึ้นมา ให้ความสำคัญต่อการเลือกนายกฯในสภาโดย ส.ว.สรรหา เพื่อจะ ทำให้แผนยุทธศาสตร์เดินหน้าต่อไปได้

หรือจะแปลกันตรงตัวก็คือ ถ้า ส.ว.สรรหาไม่มีสิทธิในการโหวตเลือกนายกฯ ก็จะไม่มีแรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ทั้งหมดนี้ ยังไม่รวมกับเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ และตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว

ความยุ่งยากและซ้ำซ้อนของกฎหมายต่างๆที่ออกมาบังคับใช้ โดยเฉพาะในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ เหมือนดาบสองคมที่จะเป็นทั้งปัจจัยและอุปสรรคของการเดินหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต

เป็นการบ้านที่ต้องไปทบทวนอีกกระทอก.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

10 ก.ค. 2559 12:10 10 ก.ค. 2559 12:10 ไทยรัฐ