วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโฉมกติกาใหม่คุมพรรคการเมือง : ลุ้นล้างไพ่เซ็ตซีโร่

“กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งโค่นอำนาจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง”

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขยายความร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบสมัยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ผ่านการให้สัมภาษณ์ ทีมข่าวการเมือง

ในสมัยนั้น นายอมร เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง เสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการยกร่างกฎหมายดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมือง ยืนเคียงคู่กับระบอบประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ถูกครอบงำใดๆจากนายทุน

หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติในวันที่ 7 ส.ค.59 นายอมร ได้เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับนี้ให้ กรธ.พิจารณาทันที

เพื่อนำไปประกอบพิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะของฝ่ายต่างๆ และผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เรื่องระบบพรรคการเมือง

โดย กรธ.จะต้องทำกฎหมายลูกที่สำคัญ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับให้เสร็จภายใน 240 วัน หรือใช้เวลาไม่เกิน 8 เดือนนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้

ในช่วงเวลาที่ทำกฎหมายลูก ทาง กรธ.จะขอให้หัวหน้า คสช.แต่งตั้ง กรธ.เพิ่มขึ้นได้ จากเดิมมีจำนวน 21 คน แต่รวมแล้วจะต้องไม่เกิน 30 คน

เมื่อกฎหมายทั้ง 4 ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วให้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน 150 วัน

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง นายอมร ออกตัวตั้งแต่เริ่มแรกเลย โดยย้ำตลอดเป็นระยะระหว่างให้สัมภาษณ์ว่า กรธ.ไม่มีเจตนารมณ์ที่จะล้างไพ่ทางการเมือง ตามที่นักการเมืองคนไหนก็ตามที่ออกมาพูดในเรื่องนี้ ไม่ใช่เป็นความเห็นของ กรธ.แน่นอน

และเนื้อหาในร่างกฎหมายที่ได้ศึกษาและเตรียมที่จะเสนอ กรธ.ก็ไม่มีความคิดล้างไพ่พรรคการเมืองใดๆ

เข้าใจว่าที่นักการเมืองออกมาพูดแบบนี้ อาจจะเกิดจากในสมัยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ออกมาพูดถึง และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน ถือเป็นเรื่องในยุคนั้น

ไม่เกี่ยวข้องกับยุคนี้ ไปพลิกดูหัวใจของรายงานร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ตั้งเป็นตุ๊กตาเอาไว้ เพื่อต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต อาทิ พรรคการเมืองขับเคลื่อนโดยนายทุน พรรคการเมืองไร้ความเป็นอิสระ ไร้เอกภาพ ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการชี้นำของทุนหรือกรรมการบริหารพรรค เป็นพรรคครอบครัว ไม่ได้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง บางพรรคการเมืองมีแค่ 4 สาขาทั่วประเทศ

เราจึงมีแนวคิดต้องทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ไม่ได้ต้องการไปทำลายพรรคการเมือง แต่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและยกระดับให้เป็นสถาบันทางสังคม

การจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ต้องกำหนดให้มีคณะกรรมการใหญ่พรรคการเมือง ที่จะครอบคณะกรรมการบริหารพรรคอีกชั้นหนึ่ง ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่กำหนดให้มีองค์กรนี้เกิดขึ้นภายในพรรค

กรรมการใหญ่พรรคการเมืองดำรงตำแหน่งต้องไม่เกินคราวละ 4 ปี และต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน พร้อมได้กำหนดให้ต้องมีสัดส่วนสตรีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3

องค์ประกอบของคณะกรรมการใหญ่พรรค การเมือง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 21 คน โดยคำนึงถึงความเป็นตัวแทนของสาขาพรรค สมาชิกพรรค

และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตร อุตสาหกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวหน้าพรรคการเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการใหญ่พรรค

ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกพรรคในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้วางเอาไว้

มีอำนาจหน้าที่กำหนดอุดมการณ์และนโยบายของพรรคการเมือง กำหนดและควบคุมจริยธรรมของพรรค ร่างข้อบังคับพรรค ควบคุมวินัยของพรรค กำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารพรรค ให้เป็นไปตามอุดมการณ์และนโยบาย พร้อมให้คำปรึกษาด้านต่างๆ

แต่หากเกิดข้อขัดแย้งหรือความเห็นต่างระหว่างคณะกรรมการใหญ่พรรคกับคณะกรรมการบริหารพรรค ให้ที่ประชุมใหญ่ของพรรคชี้ขาด

คำถามคือ ทำไมต้องมีคณะกรรมการใหญ่พรรค ประเด็นนี้ถามกันมากในที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ บ้างก็คัดค้านที่มีรูปแบบคล้ายกับโปลิตบูโร ในพรรคคอมมิวนิสต์ สุดท้ายก็ผ่านที่ประชุมสปช.มาได้

เพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นถึงข้อดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพรรคการเมืองและประเทศได้

ในอนาคต การยุบพรรคการเมืองตามผลการศึกษาร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง กำหนดไว้ว่าอย่างไรบ้าง นายอมร บอกว่า ยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ปี 2550

โดยกำหนดว่าพรรคการเมืองใดกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ

หรือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว

กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร

อาจถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งยุบพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองยังกำหนดให้พรรค การเมืองที่ถูกเลิกหรือถูกยุบก่อนวันที่ พ.ร.บ.พรรคการเมืองนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ เลิก หรือถูกยุบตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองนี้ด้วย

คำถามมีอยู่ว่า หาก 2 พรรคการเมืองใหญ่ถูกยุบในช่วงใกล้วันเลือกตั้งจะลงสมัคร ส.ส.ได้ทันได้อย่างไร ในเมื่อกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัคร ส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งแต่พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันจนถึงวันเลือกตั้ง

นายอมร บอกว่า ผลการศึกษาที่ทำมาโดยไม่รู้ว่ามีคดียุบพรรค การเมืองอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ และขอยืนยัน กรธ.ไม่ได้มุ่งหวังล้างไพ่

แต่พรรคการเมืองเริ่มเกาะติดการยกร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ เพราะกังวลจะมีการล้างไพ่พรรคการเมืองทั้งหมด นายอมร บอกย้ำอีกครั้งว่าขณะนี้ไม่มีแน่นอน และ กรธ.ไม่มีธงแบบนั้น ธงจากที่อื่นก็ไม่มี

เห็นได้จากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ที่ กรธ.ยกร่าง ทั้งหมดต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศ จึงยกร่างตามที่ กรธ.ได้ศึกษามา และนำข้อมูลที่ศึกษาจากทั่วโลกมาปรับแก้ตามหลักวิชาการ ไม่ได้นั่งเทียนเขียน

ขณะนี้ กรธ.หนักใจอย่างไรเมื่อเริ่มถูกกดดันอีกครั้งในการร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง หลังจากที่ฝ่ายการเมืองจับตาเรื่องการล้างไพ่พรรคการเมือง นายอมร บอกว่า กรธ.ไม่หนักใจ เพราะไม่มีธงในเรื่องนี้

และ กรธ.ยังไม่ได้มอบหมายให้ใครไปยกร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ส่วนใหญ่ที่ให้เตรียมไว้เป็นร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับองค์กรอิสระ โดยให้องค์กรอิสระเตรียมเอาไว้

ในชั้น กรธ.ไม่มีการกำหนดให้ล้างไพ่พรรคการเมือง แต่จะการันตีได้อย่างไรว่า เมื่อร่างพ.ร.บ.พรรคการเมืองเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะไม่มีการบัญญัติให้ล้างไพ่พรรคการเมือง นายอมร บอกว่า หาก สนช.จะบัญญัติอะไรที่อยู่ในกรอบหลักการและเหตุผลของกฎหมายก็ห้ามไม่ได้

เราไม่สามารถคาดเดาได้ ถือเป็นอำนาจโดยตรงของ สนช.

ทีมการเมือง

10 ก.ค. 2559 11:31 10 ก.ค. 2559 11:32 ไทยรัฐ