วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบรมบูรณาการ

โดย ซี.12

มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

เป็นรายการที่ สำนักงาน ก.พ. กับ กรมการปกครอง ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนารูปแบบ แนวทางการทำงานอย่างเป็นบูรณาการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เพื่อให้การผลักดันนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส่วนกลางสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมุ่งเน้นเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารราชการส่วนกลาง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารในส่วนภูมิภาค กลุ่มนายอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการนำนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงานในพื้นที่ และการสรุปผลการศึกษา พัฒนาข้อเสนอและการนำเสนอผลการศึกษาต่อกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเป็นการฝึกอบรมแบบไม่ต่อเนื่อง

กำหนดจัดดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 และกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนกลาง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และผู้บริหารในส่วนภูมิภาคดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ในส่วนของ กรรมการปกครอง ได้คัด นายอำเภอ และเทียบเท่าเข้าร่วมหลักสูตรของสำนักงาน ก.พ. จำนวน 20 คน ดังนี้

1.นายศุภมิตร เลื่อนสุคันธ์ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการบริหารราชการอำเภอ และขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ 2.นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 3.นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 4.นายเจิดศักดิ์ นิลอุบล นายอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 5.นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

6.นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 7.นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 8.นายณรงค์ศักดิ์ หอม–มาลัย นายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9.นายบุญเติมภู รองเลื่อน นายอำเภอธารโต จังหวัดยะลา 10.นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

11.นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 12.นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 13.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14.นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 15.นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

16.นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 17.นายวรณัฎฐ์ หนูรอต นายอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 18.นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 19.นายชวนินทร์ วงศ์–สถิตจิรกาล นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 20.นายอนันต์ นาคนิยม นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับข้าราชการในส่วนกลางและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาอบรมพร้อมกันจะติดตามควานหามาเสนออีกที.

“ซี.12”

10 ก.ค. 2559 10:39 10 ก.ค. 2559 10:39 ไทยรัฐ


advertisement