วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สุเทพ ร่ายยาว ยก รธน.ให้ความสำคัญกับ ปชช.มีส่วนร่วมปกครอง ปท.

สุเทพ ร่ายยาว ยก รธน.ให้ความสำคัญกับ ปชช.มีส่วนร่วมปกครอง ปท.

  • Share:

สุเทพ ร่ายยาว ยกร่าง รธน.ให้ความสำคัญ ปชช. มีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศพร้อมมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ 

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงเหตุผลของการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญกับประชาชน ประชาชนเป็นใหญ่ ในรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้เลย ว่า รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในเรื่องอะไรบ้าง และถ้ารัฐไม่ทำหน้าที่นี้ ประชาชนมีสิทธิติดตามทวงถามฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้ แน่นอนครับ รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ ที่ต้องทำด้วย แต่ว่า การกำหนดหน้าที่ของประชาชนแสดงถึงการให้ความสำคัญกับประชาชน มาตรา 50 หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมีหน้าที่ ที่จะปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ดูแลให้บ้านเมืองมีความปรองดองไม่แตกแยก ไม่ให้มีความเกลียดชังกันในสังคม แน่นอนว่า มีหน้าที่ไปเลือกตั้ง ไปทำประชามติ มีหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ทำให้เราเห็นภาพเลยว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ฝากความหวังไว้ที่ประชาชนเป็นหลักในบ้านเมืองเรื่องของการเมืองมันต้องเริ่มที่พรรคการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กำหนดไว้เลยว่า ประชาชนรวมตัวกันตั้งพรรคการเมือง ประชาชนที่เป็นเจ้าของพรรคการเมือง ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้น สามารถควบคุมการบริหารพรรคการเมืองได้ ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของพรรค เป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง รายละเอียดเรื่องเหล่านี้จะไปปรากฏอยู่ในกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยเรื่องพรรคการเมือง ตรงนี้อาจจะไปถึงขั้นที่เราได้ยินเขาเลือกกันที่เมืองนอกเรื่องไพรมารี่อิเล็กชั่น หรือ แปลว่า การเลือกตั้งเบื้องต้น ภายในของแต่ละพรรค ในแต่ละเขต ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกของพรรคการเมืองนั้นๆ คัดเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเป็นตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้ง คือ แข่งกันในพรรคก่อนนั่นเอง ไม่เคยเกิดในประเทศไทย แต่อาจจะเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แต่ที่แน่ๆ เลย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ที่แต่ละพรรคจะส่งรายชื่อบุคคลตามบัญชีรายชื่อนี้ ต้องให้สมาชิกพรรคร่วมพิจารณา เรียกว่า ให้ประชาชนมีอำนาจในการควบคุมพรรคการเมือง นอกจากที่จะให้ประชาชนกำกับควบคุมพรรคการเมือง ในเรื่องของการกำหนดนโยบาย ในเรื่องของการส่งผู้สมัคร ในเรื่องที่จะป้องกันไม่ให้คนนอกพรรค มาชี้นำบงการพรรค กำกับไม่ให้พรรคการมืองทำผิดกฎหมาย ประชาชนยังมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าเห็นว่าไม่ทำงานดำเนินคดีได้เลย ให้อำนาจประชาชนให้ความสำคัญกับประชาชนไว้มาก การที่บอกว่าประชาชนมีหน้าที่ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาตรา49 กำหนดไว้เลยว่า ถ้าประชาชนทราบหรือเห็นว่าใครคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปร้องอัยการสูงสุด ได้เลย เพื่อให้ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้มีคำสั่งให้ คนๆนั้น ยุติการกระทำอย่างนั้นเสีย และถ้าอัยการสูงสุดไม่ดำเนินการภายใน 15 วัน ประชาชนมีสิทธิไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยตัวเอง อันนี้ชัดมาก ที่สำคัญก็ คือนอกจากประชาชนจะได้มีโอกาสเลือก ส.ส. แล้ว ประชาชนเองสามารถพาตัวเองเข้าไปนั่งทำงานในฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ คือ ไปสมัคร ส.ว. สมัครเป็นวุฒิสมาชิก รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้ มีความสามารถ สมัครเข้ามาเลย ตามสาขาที่ตนเองมีความรู้ มีความสามารถ และให้ประชาชนเลือกกันเอง ไปเป็นวุฒิสมาชิก นี่เรียกว่า เป็นการให้ความสำคัญกับประชาชน ที่จะได้ไปทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ

การทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ยังมีอีกในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ บอกไว้เลยว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถที่จะเสนอกฏหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้ ประชาชนที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเสนอกฎหมาย เกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐได้ 1 หมื่นคน เท่านั้น เสนอกฎหมายได้ และถ้ากฎหมายเหล่านี้ เสนอโดยประชาชน ต้องให้ประชาชนหรือตัวแทนประชาชน ร่วมเป็นกรรมาธิการ พิจารณา ยิ่งถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็ก กับเยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ บอกว่า ต้องมีบุคคลเหล่านี้ หรือองค์กรเอกชนหรือเอ็นจีโอที่เป็นตัวแทนคนเหล่านี้ ไปนั่งเป็นกรรมาธิการในการพิจารณา

ผมถึงเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่า เขาให้ความสำคัญกับประชาชนมาก เรื่องใหญ่ที่สุดคือ เรื่องการทำยุทธศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญบอกว่า ต้องทำเป็นกฎหมายว่าด้วยการทำยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ เป็นกรอบในการทำแผนพัฒนาต่างๆ และกฎหมายนี้ จะต้องบอกไว้เลยว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วมร่วมในขั้นตอนการทำยุทธศาสตร์ของชาติอย่างไรบ้าง พี่น้องที่เคารพ การที่รัฐธรรมนูญบังคับว่า รัฐต้องให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสาธารณะในการครอบครองของหน่วยงานรัฐก็ดี การที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐก็ดี การเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถฟ้องหน่วยงานรัฐให้ต้องรับผิดชอบก็ดี รวมทั้งในมาตรา43 ที่บอกว่า ประชาชนมีสิทธิเสนอแนะให้รัฐทำ หรือไม่ทำอะไร ที่มันเป็นผลกระทบต่อประชาชน หน่วยงานของรัฐทั้งหลาย เมื่อได้รับเรื่องต้องพิจารณา และต้องมีคำตอบให้ประชาชน บางเรื่องในขั้นตอนการพิจารณาต้องให้ผู้ร้อง คือ ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนในการพิจารณาด้วย สิ่งเหล่านี้ที่ผมนำมากราบเรียนกับพี่น้อง มันเป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติไว้ เพื่อให้ความสำคัญกับประชาชน ให้ประชาชนได้มีบทบาท มีส่วนร่วมในการเมือง การปกครองของประเทศ อย่างแท้จริง นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้