วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุเทพ' ฟุ้งร่างฯ 'มีชัย' สร้างธรรมาภิบาลชาติ

"สุเทพ" มั่นใจร่างฯ "มีชัย" สร้างธรรมาภิบาลแน่ แจงที่ผ่านมานักการเมืองตัวต้นเหตุทำธรรมาภิบาลไม่เกิด บอกต่อไป ครม.ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม ปชช.ตรวจสอบการทำงานรัฐร่วมองค์กรอิสระ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.59 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (กปปส.) ได้กล่าวผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) นั้น มีบทบัญญัติที่ทำให้ประชาชนชาวไทย เห็นแสงสว่างของประเทศในอนาคต เพราะว่า รธน.ฉบับนี้ได้วางกฎเกณฑ์ กติกาให้การปฏิบัติราชการทั้งหลาย ต้องเป็นไปตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี หรือที่เรียกว่า ธรรมาภิบาล เริ่มตั้งแต่มาตรา 76 บังคับไว้เลยว่า รัฐพึงพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี จะต้องมีกฎหมาย บริหารงานบุคคลของรัฐ ป้องกันไม่ให้ใครไปใช้อำนาจในการแทรกแซงการทำงานการโยกย้ายข้าราชการ แล้วให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นหลักให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องปฏิบัติตามนี้ด้วย

นายสุเทพ กล่าวต่อว่าในส่วนของ ครม.มาตรา 164 ในรธน.ฉบับนี้บอกว่าในการบริหารราชการแผ่นดิน ครม.จะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรธน.กฎหมายและนโยบายที่แถลงต่อสภา ในข้อย่อยจะบอกว่าจะจะต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี อยู่ในมาตรา 164 นอกจากนั้นยังมีบางมาตราใน รธน.ที่ห้ามนักการเมืองไปปฏิบัติ นอกลู่นอกทาง คนเป็น ส.ส. สว. ครม.จะเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องการทำงานของข้าราชการประจำไม่ได้ การแทรกแซงของฝ่ายการเมือง ที่ทำให้ธรรมาภิบาลไม่เกิดขึ้น และเมื่อ รธน.มีบทบัญญัติห้ามเรื่องนี้แล้วต่อไปธรรมาภิบาลจะได้เกิดขึ้นในไทย ต่อไปนักการเมืองไม่ใช่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมด้วย

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ในรัฐธรรมนูญนี้ยังให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ แล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบซ้ำเข้าไปอีก และในรธน.ฉบับนี้มีหลายมาตราที่มีบทบัญญัติในเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายการเมืองอยู่ในสายตาประชาชนตลอดเวลา และหากทำผิดประชาชนสามารถดำเนินคดีได้เลย อย่างเช่นมาตรา 59 ที่ว่าด้วยว่ารัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐให้ประชาชนทราบ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด รัฐต้องสนับสนุนประชาชนให้มีการรวมตัวกันในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐต้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมไม่ให้ใครเข้ามาแทรกแซงมาครอบงำได้ และหากใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ป.ป.ช.เขาจะเสนอเรื่องเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยเลย

"สุเทพ" มั่นใจร่างฯ "มีชัย" สร้างธรรมาภิบาลแน่ แจงที่ผ่านมานักการเมืองตัวต้นเหตุทำธรรมาภิบาลไม่เกิด บอกต่อไป ครม.ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม ปชช.ตรวจสอบการทำงานรัฐร่วมองค์กรอิสระ 8 ก.ค. 2559 18:59 8 ก.ค. 2559 19:47 ไทยรัฐ