วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ฆ่าข่มขืน’ ชั่วโดยสันดานหรือสังคมพาไป

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน มาพบกับพระมหาสมปองอีกเหมือนเดิม กับธรรมะง่ายๆ สไตล์ธรรมะเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ซึ้งถึงใจ ธรรมะจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ถ้าเราเปิดใจต้อนรับธรรมะ โยมทั้งหลาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจ ถ้าเราเปิดใจ หูเราก็พร้อมที่จะเปิด ถ้าใจปิด หูก็ปิดตามไปด้วย ไม่ว่าสิ่งที่เราจะได้ยินมีค่ามากขนาดไหน มันก็เป็นเพียงแค่ลมปากที่ผ่านหู ไม่ได้มีผลอะไรเลยกับความคิดและชีวิตของเรา ดังนั้นการเปิดใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

มีนักปราชญ์ได้พูดไว้ว่า คนพูดจะมีความรู้เท่าเดิม แต่คนฟังจะมีความรู้เพิ่มขึ้น คนฟังเป็นคนที่ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก กำไรที่ว่าคือ สติปัญญาแนวคิดที่ได้รับจากการฟัง ในทางพุทธศาสนาก็สอนว่า “สุสฺสูสํ ลภเตปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา” คนเราจะได้ปัญญาคือ ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปคิดวิเคราะห์ และการฟังจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ได้ผลคือ ฟัง ได้ยิน เข้าใจ แล้วนำไปปฏิบัติ

เอาละโยมเกริ่นมาพอสมควร วันนี้เรามีพูดถึงประเด็นที่สังคมกำลังในความสนใจคือ ข่าวฆ่าข่มขืน

ถ้าอาตมาถามโยมว่ามีความรู้สึกอย่างไร หลายคนก็รู้โกรธ เกลียดไอ้คนชั่วๆ แบบนั้น โยมถ้ามองตามหลักกฎหมาย คนทำผิดกฎหมายต้องยึดของกลาง เราก็น่าจะยึดของกลางในการใช้ข่มขืนนี้ด้วย มันจะได้ไม่นำไปทำผิดซ้ำอีก โยมว่าดีไหม ถ้าเห็นดีด้วย อาตมาจะได้นำเสนอท่านนายกฯประยุทธ์!!!

โยมทั้งหลาย เรื่องนี้มันมองได้หลายมุม

มุมที่หนึ่ง เป็นคนชั่วโดยสันดาน อย่างว่านะโยม สันดอนขุดได้ แต่สันดานขุดยาก
มุมที่สอง คือ ถูกสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้ทำชั่ว ไม่ว่าจะเป็นสื่อลามกอนาจาร หรือการแต่งตัวโป๊ ทำให้คนที่เห็นเกิดความกำหนัด เมื่อทั้งสองอย่างมาบรรจบกันมันจึงทำให้เกิดความสูญเสียที่เจ็บปวด

พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ” มีความหมายว่า ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี โยมทั้งหลาย ไฟย่อมร้อนและเผาผลาญสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ ให้มอดไหม้เป็นเถ้าถ่าน สิ้นสลาย วายวอดไปในพริบตา แต่ไฟราคะที่เกิดจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน แห่งจิตใจคนไม่มีสิ้นสุด ตั้งแต่เกิดจนตาย เว้นแต่ผู้มีความเพียรพยายาม ดับไฟในใจตน
โดยการใคร่ครวญในธรรม อยู่สม่ำเสมอ

ความหมายในทางพระพุทธศาสนาที่ว่า ไฟเสมอด้วยไฟราคะนั้นไม่มี ราคะ คือ ความกำหนัด กลัดกลุ้มเกี่ยวกับเพศตรงข้าม ซึ่งเกิดต่อจากความรัก คนเราเมื่อเห็นรูปสวยๆ ที่ตนชอบก็จะเกิดความรัก เมื่อเกิดความรักแล้ว ก็จะเกิดความกำหนัด เอาใจเข้าไปผูกพันสิ่งที่ตนชอบ เมื่อมีราคะจัด คือมีความกำหนัดเป็นไปแรง ก็จะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นในใจ

โยมทุกท่าน ในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า ตัณหาอันลามก มีพิษร้าย ครอบงำบุคคลใดในโลก เขาย่อมมีแต่โศกเศร้าสลด เหมือนหญ้าถูกฝนรด ย่อมงอกงาม ความหมายคือ เมื่อปล่อยให้อำนาจจิตที่คิดชั่วเข้าครอบงำ ก็จะทำให้ความชั่วอยู่ในใจของตนนั้นเพิ่มขึ้น เมื่อได้กระทำชั่ว จึงทำกรรมชั่วที่หนักตามไปด้วย

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะว่าเราขาดธรรมะคือ ธรรมคุ้มครองโลก ได้แก่ หิริโอตตัปปะ

หิริ แปลว่า ความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาป มีความละอายใจตัวเองต่อการทำความชั่วความผิด
ต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลายด้วย หิริ เป็นธรรมรักษาคุ้มครองโลก ทำให้โลกเกิดสันติ ทำให้คนเราอยู่กันอย่างสงบสุข เพราะคนที่มีหิริจะเกลียดความชั่ว และละอายที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทำให้ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งปวง

โอตตัปปะ แปลว่า ความเกรงกลัว หมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่ว ต่อผลของความทุจริตที่ทำไว้ โอตตัปปะ เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะทำความชั่ว เพราะกลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำชั่ว จากการประพฤติทุจริตของตน เช่น ตัวเองเองต้องเดือดร้อน เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียอิสรภาพ หรือถูกคนอื่นตำหนิติเตียน ถูกสังคมรังเกียจ เป็นต้น

โยมทั้งหลาย ตัณหาทำให้ตาหัน ราคะกำหนัดทำให้ผูกมัดด้วยความชั่ว สิ่งที่จะดึงตนขึ้นจากปลักตมแห่งความชั่วนี้ คือ ความละอายชั่ว ความเกรงกลัวบาป ดังนั้น เมื่อธรรมปรากฏ ลดความชั่ว เจริญพร

พระมหาสมปอง

ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน มาพบกับพระมหาสมปองอีกเหมือนเดิม กับธรรมะง่ายๆ สไตล์ธรรมะเดลิเวอรี่ ส่งถึงที่ซึ้งถึงใจ ธรรมะจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ถ้าเราเปิดใจต้อนรับธรรมะ 8 ก.ค. 2559 11:37 9 ก.ค. 2559 11:46 ไทยรัฐ