วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิวาทะเรื่องประชามติ

แม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วว่า พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องนี้ยังเป็นประเด็นโต้เถียงต่อไป นายจอน อึ๊งภาภรณ์ ผอ.โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) พร้อมด้วยตัวแทน นักวิชาการ ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อศาลปกครองสูงสุด ระบุว่า ประกาศ ของ กกต.ขัดหลักสิทธิเสรีภาพ ประชาชนไม่อาจแสดงความคิดเห็นโดยเสรี

ผู้ฟ้องชี้แจงว่าประกาศของ กกต.มีเนื้อหาไปไกลกว่าที่ พ.ร.บ.กำหนด เช่น ห้ามจำหน่ายเสื้อ หรือเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์อื่นๆ และห้ามจัดเวทีพูดคุยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ และกล่าวหาว่า กกต.มีหน้าที่จัดการลงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กลับไม่ทำหน้าที่ แต่ไปปิดปากจำกัดเสรีภาพประชาชนผู้เห็นแย้ง

กรรมการ กกต.บางคนอ้างว่า ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า พ.ร.บ.ประชามติ ม. 61 วรรคสอง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ และประกาศของ กกต.ก็ออกตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว จึงน่าจะจบ แต่ข้อเท็จจริงก็คือศาลวินิจฉัยเฉพาะ พ.ร.บ.ประชามติ แต่ไม่ได้วินิจฉัยประกาศของ กกต. ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็น กฎหมาย ปัญหาจึงยังไม่ยุติ จึงนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด

เห็นได้ชัดว่า กกต.กับกลุ่มนักวิชาการ ตีความหมายของกฎหมายต่างกัน กกต.เห็นว่าการชักชวนประชาชนให้ใส่เสื้อ หรือติดสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อนำไปสู่ “การปลุก ระดมทางการเมือง” ผิดกฎหมาย แต่ฝ่ายนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนเห็นว่า เป็นการแสดงความคิดเห็น รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ แม้จะถูกมองว่าเป็นการรณรงค์ก็ไม่ผิด และไม่ใช่การปลุกระดม

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ประชามติเพื่อให้การออกเสียงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของประชาชน โดยปราศจากการบิดเบือน บังคับ ข่มขู่ การกระทำที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อความที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง มีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคายปลุกระดม และข่มขู่โดยเจตนา

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแนะนำว่า หากมีปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจตีความขยายขอบเขตของ ถ้อยคำในกฎหมาย จนอาจเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ และไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ ย่อมฟ้องร้องต่อศาลที่มีขอบเขตอำนาจในเรื่องนั้นๆได้ ไม่ได้ระบุว่าเป็นศาลใด อาจเป็นศาลยุติธรรมตามปกติ หรือศาลอื่นๆ

หากเป็นกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการใช้อำนาจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และถูกกล่าวหาส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยให้ร้องต่อ ป.ป.ช.ไต่สวน เพื่อนำไปสู่อัยการสูงสุดและศาลฎีกาต่อไป.

8 ก.ค. 2559 09:31 8 ก.ค. 2559 09:31 ไทยรัฐ