วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ส.ท.ประกาศชื่อ 5 บุคคลเข้ารับตำแหน่งที่ว่าง เตรียมเสนอนายกฯ

ส.ส.ท. ใช้อำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย รวม 5 คน ทั้งนี้จะให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป...

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 59 ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ด้านบริหารจัดการองค์กร

1.รศ.จุมพล รอดคำดี
2.รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

1.นายพิเชฎฐ พัฒนโชติ
2.นายไพโรจน์ พลเพชร
3.รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม ตลอดจนความยินยอมของบุคคลดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบาย ให้นายกรัฐมนตรีประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ส.ส.ท. ใช้อำนาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบาย ด้านบริหารจัดการองค์กร และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย รวม 5 คน 7 ก.ค. 2559 18:12 7 ก.ค. 2559 18:47 ไทยรัฐ