วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทอท. จัดประชุม AOT Sister Airport CEO สร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

ทอท. จัดประชุม AOT Sister Airport CEO สร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

  • Share:

ทอท. จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ภายใต้แนวคิด Collaboration towards Successful Future หวังแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน-ให้บริการผู้โดยสาร พร้อมจ่อพัฒนาความสามารถท่าอากาศยาน ขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.59 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ระหว่างวันที่ 6–8 ก.ค.59 ภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในอนาคต (Collaboration towards Successful Future) ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.กับท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก และท่าอากาศยานใน ASEAN+6 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และมีการบรรยายพิเศษ โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Mr.Arun Mishra, Regional Director of ICAO (International Civil Aviation Organization) Asia and Pacific Office และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

นายนิตินัย กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการบิน เป็นธุรกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่งในยุคแห่งการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในขณะเดียวกัน ก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนี้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริการที่ต้องคำนึงถึงการตอบสนองความคาดหวังด้านบริการที่หลากหลายควบคู่ไปกับเงื่อนไขเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการบริการที่สูงกว่ามาตรฐาน อีกทั้งปัจจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการบินและการบริการ ทำให้องค์กรท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางประเด็นท้าทายและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

จากการคาดการณ์ใน 3 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมท่าอากาศยานทั่วโลก จะมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 157.2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรูปแบบรายได้ของธุรกิจท่าอากาศยานจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินมากขึ้น เช่น การพัฒนาพื้นที่รองรับธุรกิจที่เสริมสร้างความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นเมืองใหม่เกิดขึ้นมา มีร้านค้า ภัตตาคาร กิจกรรมสันทนาการและที่พัก เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของการเดินทางที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โครงข่ายท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.มีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 14 โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า 110 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 83.5 ล้านคน ดังนั้น ขณะนี้ ทอท. มีแผนลงทุนสำหรับพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้า ในวงเงินประมาณราว 1.94 แสนล้านบาท และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 181 ล้านคนต่อปี

ปัจจุบันนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2562 ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารสูงกว่า ร้อยละ 40 และจำนวนเที่ยวบินกว่าร้อยละ 30 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำอันดับ 1 ของโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 30 ล้านคน เป็น 40 ล้านคนต่อปี

สำหรับท่าอากาศยานในภูมิภาคก็อยู่ระหว่างการพัฒนาและขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2578 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ จะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง 120 ล้านคนต่อปี และจำนวนเที่ยวบินเกือบ 600,000 เที่ยวบินต่อปี

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาค จากเดิมประเทศพัฒนาแล้วมีความนิยมเดินทางระยะไกล (Long-haul route) และเดินทางด้วยสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airline) เปลี่ยนเป็นประเทศเกิดใหม่ที่นิยมเดินทางระยะใกล้และเดินทางด้วยอากาศยานขนาดเล็กในเส้นทางบินแบบจุดต่อจุด (Point to Point)

ปัจจุบัน ทอท. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 มาจนถึงปัจจุบัน มีองค์กรบริหารท่าอากาศยานทั่วโลกที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน 11 องค์กร โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสิ้น 15 แห่ง จาก 8 ประเทศใน 4 ภูมิภาค ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารจากท่าอากาศยานกว่า 8 แห่งเข้าร่วมการอภิปราย รวมทั้งมีผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและท่าอากาศยานอีกด้วย

นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.เชื่อมั่นว่า การประชุมเชิงอภิปรายครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงมองเห็นโอกาสในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางธุรกิจกับท่าอากาศยานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของท่าอากาศยานต่างๆ ดังกล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้