วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วอนใช้ ม.44 แก้อุดมศึกษาเฉพาะแห่ง

วอนใช้ ม.44 แก้อุดมศึกษาเฉพาะแห่ง

  • Share:

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการเสนอขอใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษานั้น รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ.มรภ.วันที่ 8 ก.ค.นี้ ตนจะรายงานแนวทางการใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาอุดมศึกษา ที่ได้หารือร่วมกับรมว.ศธ. รวมถึงเหตุผลที่ต้องใช้มาตรา 44 กับอุดมศึกษาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ อีกทั้งจะขอความร่วมมือ มรภ.ทุกแห่งให้คำนึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสภาวิชาชีพกำหนด และการบริหารงานต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อยากให้ใช้ ม.44 กับมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาจริงๆไม่ควรหว่านแหใช้ทุกแห่ง

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่จะใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาอุดมศึกษา ยอมรับว่าขณะนี้มีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถใช้กลไกบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยตัวเองได้เรื้อรังมาหลายปี อีกทั้งกลไกกฎหมายของ สกอ.ก็เข้าไปช่วยแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น มาตรา 44 น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่วยคลี่คลายปัญหา แต่การใช้มาตรา 44 ควรระบุรายชื่อมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และควรเข้าไปช่วยวางรากฐานใหม่ ทั้งกลไกบริหารงานมหาวิทยาลัย กลไกสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการได้มาซึ่งนายกสภา และกรรมการสภา เนื่องจากหากการสรรหานายกสภา กรรมการสภามาจากกระบวนการที่ถูกต้อง มีหลักธรรมาภิบาล ก็จะนำไปสู่การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลด้วย

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุดมศึกษาตอนนี้มีมากมาย และแต่ละที่ก็ประสบปัญหาไม่เหมือนกัน การใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาในอุดมศึกษา จึงควรใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล อีกทั้งควรระบุรายชื่อมหาวิทยาลัย พร้อมเหตุผล เพราะหากประกาศเหมารวม อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาไทยว่ามีปัญหาทั้งหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้