วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วอนใช้ ม.44 แก้อุดมศึกษาเฉพาะแห่ง

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการเสนอขอใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษานั้น รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ในการประชุม ทปอ.มรภ.วันที่ 8 ก.ค.นี้ ตนจะรายงานแนวทางการใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาอุดมศึกษา ที่ได้หารือร่วมกับรมว.ศธ. รวมถึงเหตุผลที่ต้องใช้มาตรา 44 กับอุดมศึกษาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ อีกทั้งจะขอความร่วมมือ มรภ.ทุกแห่งให้คำนึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสภาวิชาชีพกำหนด และการบริหารงานต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อยากให้ใช้ ม.44 กับมหาวิทยาลัยที่มีปัญหาจริงๆไม่ควรหว่านแหใช้ทุกแห่ง

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ตนเห็นด้วยที่จะใช้มาตรา 44 แก้ไขปัญหาอุดมศึกษา ยอมรับว่าขณะนี้มีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถใช้กลไกบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัยตัวเองได้เรื้อรังมาหลายปี อีกทั้งกลไกกฎหมายของ สกอ.ก็เข้าไปช่วยแก้ไขไม่ได้ ดังนั้น มาตรา 44 น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางช่วยคลี่คลายปัญหา แต่การใช้มาตรา 44 ควรระบุรายชื่อมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และควรเข้าไปช่วยวางรากฐานใหม่ ทั้งกลไกบริหารงานมหาวิทยาลัย กลไกสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการได้มาซึ่งนายกสภา และกรรมการสภา เนื่องจากหากการสรรหานายกสภา กรรมการสภามาจากกระบวนการที่ถูกต้อง มีหลักธรรมาภิบาล ก็จะนำไปสู่การสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ มีหลักธรรมาภิบาลด้วย

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุดมศึกษาตอนนี้มีมากมาย และแต่ละที่ก็ประสบปัญหาไม่เหมือนกัน การใช้มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาในอุดมศึกษา จึงควรใช้เฉพาะมหาวิทยาลัยบางแห่งที่มีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล อีกทั้งควรระบุรายชื่อมหาวิทยาลัย พร้อมเหตุผล เพราะหากประกาศเหมารวม อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาไทยว่ามีปัญหาทั้งหมด.

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการเสนอขอใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอุดมศึกษานั้น 7 ก.ค. 2559 00:42 7 ก.ค. 2559 02:05 ไทยรัฐ