วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมฯลุยฟิลด์เดย์ ถ่ายความรู้รับฤดูเพาะปลูก

ผลจากภัยแล้งที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาช่วยฟื้นฟูอาชีพ ด้วยการให้ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากมีความเหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้และเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรมากที่สุด เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นเตรียมการเพาะปลูกใหม่

นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ ปี 2559 ในทุกพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผล จะทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้ เป็นปีการผลิตที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการจัดฟิลด์เดย์ร่วมกับงานวันสาธิตภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ้อยที่ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่และ อำเภอใกล้เคียงให้ได้รับความรู้ ในการเพาะปลูกแบบลดความเสี่ยง สามารถลดต้นทุนในการทำนาข้าวจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี ใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับดินในแต่ละท้องที่ ผลิตยากำจัดศัตรูพืชแบบอินทรีย์ใช้เอง และเรียนรู้การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเน้นการทำเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ 7 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว, สถานีที่ 2 การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้, สถานีที่ 3 ระบบการตลาด/ขึ้นทะเบียนชาวไร่อ้อย/ ระบบอ้อยโรงงาน, สถานีที่ 4 การจัดการดินและปุ๋ย, สถานีที่ 5 การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อย, สถานีที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมสร้างรายได้ และ สถานีที่ 7 การทำแปลงอ้อยปลอดโรคใบขาว โดยมีเกษตรกรจากอำเภอบางระกำและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และบริการการเกษตร 300 คน.

ผลจากภัยแล้งที่ผ่านมา เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาช่วยฟื้นฟูอาชีพ ด้วยการให้ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 6 ก.ค. 2559 15:02 6 ก.ค. 2559 15:07 ไทยรัฐ