ข่าว

วิดีโอ

มอ'ไซค์รับจ้างมีเฮ! ขนส่งเปิดขึ้นทะเบียนรอบ 2 ยื่นขอเกือบ 9 พันราย

จักรยานยนต์รับจ้าง มีเฮ! หลังขนส่งทางบก เปิดให้ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลือง มีผู้ยื่นความประสงค์เกือบ 9,000 ราย ย้ำ การเพิ่มคนในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่ ต้องทำใน 15 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเปิดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นป้ายเหลืองให้ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นความประสงค์ขอเพิ่มจำนวนผู้ขับขี่ในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (จนถึง 5 กรกฎาคม 2559) พบว่า มีผู้ยื่นความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะในวินเดิม รวมทุกเขตของกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 8,877 ราย ส่วนการขอจัดตั้งวินใหม่ขณะนี้มี 15 วิน สมาชิกรวม 126 ราย โดยเปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่วินตั้งอยู่ เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น

สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบางรายที่มีรายชื่อในบัญชีเดิมจากการลงทะเบียนรอบแรก แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องยื่นความประสงค์ใหม่ทั้งหมดภายในกำหนดระยะเวลาเดียวกัน โดยคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และออกหนังสือรับรองการจัดตั้งวินใหม่ และหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณความต้องการการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะของประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการใช้บริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 และต้องดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรอง

ส่วนหลักฐานที่ใช้ในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขอจัดตั้งวินใหม่ ได้แก่ แผนผังแสดงที่ตั้งวิน และแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย ต้องมีระยะห่างจากวินเดิมตามความเหมาะสม หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล รายชื่อผู้ขับรถในวิน สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ ในกรณีที่รถจดทะเบียนแล้ว หรือหลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ หนังสือรับรอง การเช่าซื้อ เป็นต้น เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้าง และอัตราค่าโดยสารที่ต้องไม่เกินอัตราที่ทางราชการกำหนด

ขณะที่ กรณีการเพิ่มผู้ขับขี่ในวินเดิม ใช้สำเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานการได้มาของรถ และหลักฐานที่แสดงว่าขับรถอยู่ในวินนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายขณะรับจ้าง ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแสดงเป็นหลักฐานนั้น ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เรียบร้อยก่อนนำรถมาจดทะเบียน.

จักรยานยนต์รับจ้าง มีเฮ! หลังขนส่งทางบก เปิดให้ขอจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะป้ายเหลือง มีผู้ยื่นความประสงค์เกือบ 9,000 ราย ย้ำ การเพิ่มคนในวินเดิม หรือขอจัดตั้งวินใหม่ ต้องทำใน 15 ก.ค.นี้ 6 ก.ค. 2559 11:09 6 ก.ค. 2559 11:21 ไทยรัฐ