วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ายย่อยๆใน มท.

โดย ซี.12

ที่กระทรวงมหาดไทยในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนสองเดือนนี้มีการโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งสำคัญระดับกลางออกมาเรื่อยๆ จึงขอรวบรวมมาแจ้งข่าวคราวความเป็นไปของตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ให้ทราบตามสมควร

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด มีการย้าย นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วให้ นางวันเพ็ญ มังศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

อีกรายการหนึ่งเป็นการโอน นายบัญชา เชาวรินทร์ นายอำเภอเมืองสระบุรี จากกรมการปกครองมาเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่งอื่นๆมี นางโสรยา พานิชพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน เป็น ผู้อำนวยการกองคลัง นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย นายคณิต คงช่วย นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงาน คดีและนิติกรรมสัญญา สำนักกฎหมาย เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน

ในส่วนของตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนทั้งในส่วนกลางและสำนักงานจังหวัดต่างๆ ในชั้นนี้ขอยกตัวอย่างเฉพาะในส่วนกลางคืิอ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นายสมพร ยิ้มเผือก เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาโครงสร้าง ระบบงานและระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายอภิชาติ สาราบรรณ์ เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ นายบัณฑิต สมถวิล เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประสานการข่าว ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกระทรวงมหาดไทย นางเพชรี เขมวิรัตน์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักนโยบายและแผน นางรชตภร โตดิลกเวชช์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผน นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ สำนักนโยบายและแผน

สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดต่างๆในส่วนภูมิภาคก็มีการโยกย้ายพร้อมกันในคราวนี้หลายสิบตำแหน่ง

ในส่วนของกรมการปกครองช่วงนี้กำลังอยู่ในระหว่างการคัดเลือก นายอำเภออำนวยการระดับต้น เพื่อเลื่อนขึ้นเป็น นายอำเภออำนวยการระดับสูง ซึ่งผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ทดสอบวิสัยทัศน์ไปแล้วเมื่อตอนปลายเดือนมิถุนายน

เข้าใจว่า อีกไม่นานนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายออกมา.

“ซี.12”

6 ก.ค. 2559 10:14 6 ก.ค. 2559 10:14 ไทยรัฐ