วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปราบโกงด้วยนิติธรรม

ปราบโกงด้วยนิติธรรม

  • Share:

มีเสียงสดุดีร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะมีการลงประชามติในหนึ่งเดือนข้างหน้ามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ยกย่องว่าเป็นฉบับปราบโกง มุ่งปราบปรามการทุจริตโกงกินให้สิ้นซาก มีบทบัญญัติห้ามผู้เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุด ว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือตำแหน่งในการยุติธรรม หรือกระทำผิดกฎหมายปราบปรามการค้ามนุษย์ และทุจริตในการเลือกตั้ง มิให้สมัคร ส.ส.

ไม่ได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเดียว แต่ยังมีมาตรการในการปราบปรามด้วย โดย ให้ ป.ป.ช.เป็นผู้ไต่สวน กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ และเสนอความเห็นฟ้องต่อศาลฎีกา เป็นต้น

บทบัญญัติห้ามไม่ให้บุคคลสมัคร ส.ส. หรือห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ถึงกับเป็นนวัตกรรมใหม่ ส่วนหนึ่งเขียนตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 บังคับ เช่น ต้องคำพิพากษาว่าทุจริต หรือโกงเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 2550 ก็มีบทบัญญัติห้ามผู้เคยต้องคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือผู้ที่ถูกไล่ออกจากราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

แต่ต้องถือว่าการห้ามผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาว่าทุจริต หรือโกงการเลือกตั้ง ไม่ให้สมัคร ส.ส. หรือไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นแนวคิดที่ดี เป็นมาตรการหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้าสู่อำนาจ แต่รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆไป ก็น่าจะมีบัญญัติห้ามบุคคลที่ไม่ใช่นักประชาธิปไตย ไม่เลื่อมใสและเชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตย ไม่ให้สมัคร ส.ส.หรือดำรงตำแหน่งการเมืองเช่นกัน

รัฐธรรมนูญไทยทุกฉบับที่ประชาชนมีส่วนร่วม มักจะบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน ว่าต้องปกครองระบอบประชาธิปไตย จะปกครองด้วยระบอบอื่นไม่ได้ เช่นเดียวกับบทบัญญัติที่ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้”

รัฐธรรมนูญหลายฉบับรวมทั้งฉบับ 2550 ที่ถูกยกเลิกไป มีบทบัญญัติพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ตอนหนึ่งความว่า “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...มิได้” ไม่ได้เขียนไว้เท่ๆแต่มีบทลงโทษพรรคที่ฝ่าฝืนต้องถูกยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

นักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่าการปราบปรามการทุจริตเป็นไปได้ยาก หากบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ยอมรับหลักการกฎหมายอยู่เหนือคน ขาดระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่เข้มแข็ง ประชาชนไม่ได้มีส่วนในการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจ การปราบโกงเป็นไปได้ยากยิ่ง ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ใช้ระบบเส้นสายพวกพ้อง แต่การปราบโกงทำได้ภายใต้หลักนิติธรรม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้