ข่าว
100 year

คสช. งัด ม.44 แก้ปัญหาค่าใช้จ่ายหลักประกันสุขภาพ ให้คล่องตัว

ไทยรัฐออนไลน์6 ก.ค. 2559 01:37 น.
SHARE

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจ ม.44 แก้ปัญหาบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ของหน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่คล่องตัว กระทบต่อผู้ใช้บริการ...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยที่ได้ปรากฏว่าการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเหตุขัดข้องบางประการ ทําให้เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัว ในการบริหารจัดการและประสิทธิภาพของการให้บริการของหน่วยบริการ

ทั้งนี้ได้ส่งผลกระทบถึงการให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยรวม สมควรแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในขณะนี้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ต่องานบริการสาธารณสุขของประเทศ และประชาชนผู้รับบริการในระหว่างที่จะได้มีการดําเนินการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/30.PDF

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันสุขภาพมาตรา44ค่าใช้จ่ายหลักประกันสุขภาพหัวหน้าคสช.คำสั่งหัวหน้าคสช.บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขคสช.รักษาพยาบาลผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพข่าวการศึกษาข่าวไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้